تزریق واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول برای روزه دار


عقیق: یکی اجتناب کرده اند مهمترین وظایف دین مبین اسلام کدام ممکن است اجتناب کرده اند اهمیت خاصی برخوردار است، فراگیری احکام دین است. هر کس اسلام را شناخته شده به عنوان دین شخصی انواع تنبل باید این سیستم های او را در تمام جهان های مسکن شخصی انصافاًً بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردار شخصی را بر مقدمه احکام دین ترتیب تنبل. او قادر خواهد بود آن را در مسکن شخصی پیاده تنبل. پاسخ سوالات فقهی کدام ممکن است قبلا در همین جا چاپ شده شده است را می توانید بیانیه کنید.

یکی اجتناب کرده اند سوالات معمولاً پرسیده می شود بحث صبحانه، آمپول، واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم است.

آیت الله خامنه ای

پرس و جو: تذکر خواهید کرد با توجه به ناظران تزریق آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آمپول ها برای روزه داران در ماه مبارک رمضان چیست؟

پاسخ این است: روزه اجتناب کرده اند احتیاط واجب است مقاوم هر دو اجتناب کرده اند بلعیدن چرخ دنده مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه آمپول موجود در وریدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بسیاری از سرم ها . ولی تزریق عضلانی آمپول های دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آمپول هایی کدام ممکن است برای بیهوشی استفاده تبدیل می شود مشکلی ندارد.

سؤال: خواه یا نه تزریق سرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور آمپول در جاری ناشتا جایز است؟

پاسخ: برای هشدار اجتناب کرده اند بلعیدن سرم ناشتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول تقویتی خودداری شود.

پرس و جو: خواه یا نه می توان واکسن را به صورت عضلانی هر دو زیر جلدی تزریق کرد؟ خواه یا نه روزه باطل تبدیل می شود؟

پاسخ این است: باطل نمی شود.

آیت الله سیستانی

پرس و جو: خواه یا نه واکسیناسیون روزه را باطل می تنبل؟

پاسخ این است: واکسن افطار نمی شود.

سؤال: خواه یا نه تزریق خون به هیکل روزه را باطل می تنبل؟

پاسخ این است: روزه را باطل نمی شود.

سؤال: خواه یا نه تزریق سرم هر دو آمپول خوراکی اجتناب کرده اند رگ، روزه را باطل می تنبل؟ خواه یا نه بر روی فرد مبتلا است هر دو خیر؟

پاسخ این است: در هر ۲ صورت روزه باطل نمی شود.

آیت الله وحید خراسانی

مشکل ۱۵۸۴ – تزریق آمپول به جای آن دارو هر دو بیهوشی اندام اشکالی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحب است روزه دار اجتناب کرده اند آمپول به جای آن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی خودداری تنبل.

آیت الله مکارم شیرازی

مشکل ۱۳۳۹۴ – بسیاری از آمپول های دارویی هر دو ایمن سازی کدام ممکن است به صورت عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تزریق عضلانی واکسن تزریق تبدیل می شود برای روزه داران مشکلی ندارد با این حال آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم وریدی (تزریق وریدی) مجاز نمی باشد. تزریق خون برای هشدار روزه را باطل می تنبل. ولى باید به همان اندازه آخر وقت اجتناب کرده اند خطرناک کردن خوددارى کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتیاطاً آن روز را قضا کند.

سؤال: تزریق آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم در روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ: بسیاری از داروها، آمپول های آسانسور کننده هر دو بیهوشی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق تزریق عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تزریق عضلانی واکسن تزریق تبدیل می شود برای روزه داران بی خطر است. با این حال آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم موجود در وریدی (تزریق وریدی) مجاز نمی باشد.

آیت الله شبیری زنجانی

مسأله ۱۵۸۵ ـ روزه دار اجتناب کرده اند بلعیدن سرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول متنوع وعده های غذایی خودداری می تنبل، ولی تزریق آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول دارویی برای بیهوشی اعضا انواع ندارد.