تحمیل منصفانه ستاد ویژه ساخت؛ دانشبانیان اجتناب کرده اند صاحبان نقش ها استان برای بدست آوردن به تفحص ممکن مانترا سال را بر ایده لیست های رئیس معظم انقلاب صادر کرد.


تحت سلطه گیلان اصل تشکیل ستاد ویژه ساخت را صادر کرد. دانشپانیان کارفرمای استان اطمینان حاصل شود که بدست آوردن به تفحص ممکن مانترا سال را بر ایده لیست های رئیس معظم انقلاب صادر کرد.

به گزارش تابناک گیلان؛ دکتر اسدالله عباسی در امروز (پنجشنبه) در اجلاس ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی گیلان همراه خود تاکید بر لزوم تجزیه و تحلیل عملیاتی لیست های مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مانترا محوری سال جدید افزود: هفته بلند مدت در گیلان برگزار تبدیل می شود. حضور مدیران تجهیزات های پاسخگو برای

وی تاکید کرد: همه تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای اجرایی باید برای نتیجه گیری مانترا سال امتحان شده کنند. وی خاص کرد: رئیس معظم انقلاب همراه خود تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع عمیق شخصی تأکید کردند کدام ممکن است ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی امسال محور بی نظیر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اقدامات مقتضی انجام دهند.

استاندار گیلان همراه خود ردیابی به اینکه در بازدید رئیس جمهور به استان اعتبارات خوبی در بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور اطلاعات بنیان به تصویب رسید، اظهار داشت: در نشست تخصصی این ستاد اعتبارات اجباری برای ارتقای اطلاعات گیلان – میدان اندیشه در مورد تبدیل می شود.

او دکتر را در تذکر گرفت. عباسی پژوهش را پیشگام نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: دانشکده ها همراه با سایر تجهیزات های متولی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان عملکرد اساسی در انجام تحقیقات عملیاتی برای بدست آوردن به موضوع سال دارند.

{در این} نشست معاون مالی استاندار، مدیرکل صمت، سرپرست مجتمع علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی شهرهای اقتصادی استان نیز حضور داشتند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی ها شخصی را برای نتیجه گیری ممکن لوگوی سال حاضر کردند