تحریک کردن نظارت بر انجام تعاونی های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان
ایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان سرپرست اداره کل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: تحریک کردن اقدامات نظارتی بر انجام تعاونی های استان در سال ۱۴۰۱ شناخته شده به عنوان میل پیگیری تبدیل می شود.

به گزارش ایسنا؛ حامد استراحت در دیدار همراه خود برخی اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان فدراسیون تعاونی های چابهار افزود: کشتی همراه خود فساد در ماموریت جدید وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی راهبردی شدید، مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل دار در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان است. مدیریت دولتی اجزا از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مراقبت {خواهد بود}.»

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند بخش هایی کدام ممکن است تحریک کردن نظارت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود سوء استفاده کنندگان اجتناب کرده اند اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه افراد را ایجاب می تنبل، بخش تعاونی ها به طور قابل توجهی در بخش مسکن است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: متأسفانه نگاه به گذشته اقدامات برخی اجتناب کرده اند تعاونی های مسکن اعتقاد افراد را خدشه دار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود متخلفان {در این} بخش در سال جاری اجرایی تبدیل می شود. ” مشخص

استراحت ذکر شد: همه تعاونی های استان در همه جهات باید مجامع کلی {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت های پولی شفاف داشته باشند.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۱ راهنمایی دادیم اجتناب کرده اند تمام قابلیت های قانونی استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق اساسنامه تعاونی ها به وظایف شخصی در خدمت همکاران حرکت کنند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی استانداری ذکر شد: معاونت امور تعاون در اداره کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان شهرستان تعاون به صورت شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر بر انجام تعاونی ها در سال جدید اجتناب کرده اند جمله قرارداد شفاف سازی نظارت دارند. مجامع کلی صورتهای پولی، نیازها خاص شخصی را حاضر، تکثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آئین نامه را به اعضای شخصی حاضر می کنند.

انتهای پیام

لینک تأمین

محتوای پیشنهادی


کاروان پارالمپیک ایران همراه خود ۲ پله صعود به ریو در جایگاه سیزدهم صعود کرد.