تاکید بر تعمیر مشکلات اقامه نماز برای مسافر در کل مسیرعقیق: به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی ستاد اقامه نماز ملت، آقای علی مهدیان معاون این سیستم ریزی، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی ستاد اقامه نماز ملت در خصوص سوئیچ دستورالعمل ابلاغی مجهز در نامه ای اجتناب کرده اند سوی وزارت ملت اظهار داشت: سامانه فرش. مبنای تعیین مقدار کار کردن استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند برترین اقامه نماز استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری {خواهد بود}.

معاون این سیستم ریزی، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار ستاد اقامه نماز ملت در خصوص مفاد این سیستم های مصوب در موضوع (محورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات استانداران در زمینه فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سنت نماز) توضیحاتی حاضر کرد کدام ممکن است به رئوس مطالب زیر است. :

ماده ۱: تشکیل مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع اقامه نماز شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تصویب به ریاست فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور ائمه جمعه احترام فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط. . فصلنامه بنیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متصدی نمازخانه فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد شهرستان (موضوع بخشنامه شماره ۹۷۸۲ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰).

ماده ۲: همراه خود تأکید بر نیاز باور نیازها تصمیم گیری شده بر ایده میزان «فهرست های مقام معظم مدیریت در اجلاس سراسری نماز»، آیین نامه بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد باکلاس مصوب هیأت وزیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت نامه های تجهیزات های اجرایی مرکزی. همراه خود ملت ستاد اقامه نماز «رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور سنت نماز در تجهیزات های اجرایی استانداری همراه خود توافق ستاد اقامه نماز در استانداری.

ماده ۳: تدوین سند راهبردی اقامه نماز استانداری همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی استانداری بر ایده سند سوئیچ نماز دولتی در افق. ۱۴۴۰۴ به همان اندازه سال ۱۴۲۰.

ماده ۴: همکاری همراه خود ستاد اقامه نماز در برگزاری کلاس ها فرمان / شهرستان در بخش اقامه نماز طی یکسال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند فعالان نماز.

ماده ۵: مساعدت در تحمیل محل کار ستاد اقامه نماز در شهرهای دارای توانمندی فرمان ها همراه خود کمک ائمه جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند شخصیت های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس داوطلب.

ماده ۶: تاکید بر رفع مشکلات اقامه نماز مسافران در مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازخانه های محیط خیابان توسط مسئولین اجتناب کرده اند طریق تشکیل کارگروه معامله با به وضعیت نمازگزاران در خیابان های مواصلاتی فرمان همراه خود تشکیل مامور. مدیرکل اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها انسانی – مدیرکل راه، شهرسازی، سوئیچ جایگاه ها، پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده فرآورده های نفتی، میراث باکلاس، امور اوقاف، موسسات خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های مرتبط اجتناب کرده اند طریق:

۶.۱) نیازسنجی، وضعیت یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث مساجد، نمازخانه هر دو سکوهای نماز در محورهای مواصلاتی فرمان کدام ممکن است فضای مناسبی برای اقامه نماز مسافران ندارند.

۶.۲) بازیابی، تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری مساجد، نمازخانه ها، سکوهای نماز در امتداد طرف خیابان هر دو پارک ها، سواحل، حیاط پشتی های جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت هایی کدام ممکن است مسافران در آن میزبانی می شوند. ویزا آنها در روزهای شلوغ هستند (مثلاً نوروز، سفر تابستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره).

ماده ۷: مراقبت ویژه مکان بررسی کردن برای احداث مساجد جدید در ساختار آمایش استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت انتقادی بر محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث فضاهای صحیح برای برپایی نمازخانه (مسجد هر دو نمازخانه) در چالش سلام رشد مصوب شهرستان/شهر (برای ادغام کردن شهرهای جدید، شهرک‌ها، مجتمع‌های اجرایی، تجاری، خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکونی، مسکن پونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع‌های خدماتی مراقبت مسکونی شریف ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی، بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی و یک جفت) زمان صدور نقشه نقشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتمام چالش ها.

ماده ۸: با اشاره به مفاد آیه کدام ممکن است نماز تنها در باره فحاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منکر (عنکبوت-۴۵) علاوه بر این موقعیت مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد نماز در پیشگیری اجتناب کرده اند آسیب های اجتماعی، موضوع نماز در اصل کار کارگروه اجتماعی استانداری/ها قرار گیرد.

ماده ۹: تاکید بر اقامه نماز همراه خود توصیه موضوع اقامه نماز در اصل کار شورای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوت اجتناب کرده اند سرپرست نمازخانه فرمان در کلاس ها، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندرکاران اقامه نماز اجتناب کرده اند مدیران مدارس، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان. دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش روحانیون به اقامه نماز در مدارس.

ماده ۱۰: حمایت اجتناب کرده اند گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های افراد نهاد در ورزش های درمورد به رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت نماز.

ماده ۱۱: حمایت اجتناب کرده اند تشکیلات کانون پسران مساجد در فرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل کارگروه اجرایی تکیه کن به شورای اقامه نماز محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت مراجع ذیصلاح.

ماده ۱۲: استانداران به فرمانداران، مدیران اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رؤسای دانشکده‌های استان ضمانت می‌دهند کدام ممکن است اجتناب کرده اند دخالت در اوقات کلاس ها، کنفرانس‌ها، گروه‌های درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات نماز خودداری کنند.

ماده ۱۳: راه اندازی شد اقامه نماز در شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروه های مؤثر استان اجتناب کرده اند قبیل هیأت رئیسه، شورای این سیستم ریزی، شورای سنت نهایی، شورای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، شورای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی شهر برای مکان یابی راه حضور در این فروش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت نماز.

ماده ۱۴: دعوت اجتناب کرده اند ائمه جمعه به فرمان، شهرستانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران اجرایی برای نمایندگی در نماز جماعت در ادارات، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهها.

ماده ۱۵: ملاحظه به موقعیت خدمت در اقامه نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیتهای ممتاز نماز در امر انتصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء.

تأمین: مهر