تاثیر تحولات فعلی پاکستان بر روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام آباد چیست؟عالی پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر ارشد امتیازات قلمرو دانستن درباره تاثیر رشد پاکستان بر روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ذکر شد: تنظیم مقامات در پاکستان {نمی تواند} در نتیجه اصلاحات استراتژیک اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت در روابط خارجی پاکستان همراه خود ایران شود.

فرزاد رمضانی پونیش در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری دانشجویان پاکستان، همراه خود ردیابی به تحولات فعلی پاکستان ذکر شد: در گذشته اجتناب کرده اند روی کار برخورد عمران خان در پاکستان، عالی پدیده در پاکستان در ساختار سیاسی ۲ حزبی وجود داشت، با این حال عمران خان توانست این عرف سیاسی را در موجود در پاکستان تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت حزب عمران خان (تحریب عدالت) را شکست دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند نقطه ضعف های سیاسی ۲ حزب بی نظیر اتحادیه خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون هیچ ملاحظه ای لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مکان شخصی را در پاکستان تثبیت تدریجی. سابقه ورزشی عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند اعضای پارلمان حزب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات

وی ذکر شد: «رشد خانه پاکستان به‌ویژه در بخش‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود فساد در ماه‌های فعلی در نتیجه موضع‌گیری بازیگران خانه اجتناب کرده اند جمله رویدادها سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری بازیگران تأثیرگذار در صحنه بین‌المللی شده است». بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها.» مکان عمران خان در پاکستان به همان اندازه حدودی متزلزل احتمالاً وجود خواهد داشت.

عالی پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر ارشد همراه خود ردیابی به رد هرگونه نقشی در حوادث فعلی پاکستان کدام ممکن است در نتیجه انحلال مجلس سراسری پاکستان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رای اعتقاد به این ملت ذکر شد: آنها هیچ نقشی در تحولات ندارند. آی تی. مجلس. با این حال برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران پاکستانی احتمال کودتا را مطرح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند کدام ممکن است فشار فشرده بر عمران خان با بیرون تذکر بسته شدن نظامی قابل انجام نبود.

رمضانی پویش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره موقعیت مقامات های خارجی قابل مقایسه با عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در حوادث فعلی پاکستان ذکر شد: نظام بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آسانسور روابط همراه خود روسیه، فشاری بر پاکستان است. ” پوشش خارجی “.

وی افزود کدام ممکن است بدتر کردن اختلافات پاکستان همراه خود آمریکا بر بالا افغانستان نیز باعث شد به همان اندازه برخی اجتناب کرده اند بازیگران قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان به حمایت مخالفان اجتناب کرده اند مقامات عمران خان ملاحظه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد برای حمایت اجتناب کرده اند مخالفان استفاده کنند. عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب او این دیدگاه را عالی کرده اند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند بازیگران خارجی، به طور قابل توجهی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً عربستان سعودی، خواهان افزایش فشار بر مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی حمایت اجتناب کرده اند سقوط مقامات هستند. حتی در موجود در پاکستان نیز شایعاتی موجود است کدام ممکن است آقای عمران خان سرنگون شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به توقف ملت شده است.

همراه خود ملاحظه به چشم انداز ۹۰ روزه عمران خان برای برگزاری انتخابات پارلمانی، این محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر قلمرو ای بر وجود مقامات بلند مدت برای پاکستان تاکید کرد. با این حال در لحظه، به نظر می رسد مانند است مرتب سازی اختلاف علاقه مند به در موجود در پاکستان موجود است. اگر عمران خان این سوراخ را پر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان سابق شخصی را به همان اندازه حدودی متحد تدریجی، ممکن است در انتخابات آتی نیز جایگاه شخصی را محافظت تدریجی.

رمضانی پویش علاوه بر این دانستن درباره احتمال کودتای ارتش نظامی پاکستان ذکر شد: احتمال کودتای ارتش در پاکستان همه وقت موجود بوده. اگرچه نظامی پاکستان اجتناب کرده اند هرگونه مداخله در امور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار های سیاسی فعلی {در این} ملت شکاف گرفته است، با این حال به نظر می رسد مانند است همه وقت تأثیر می گذارد نیروی ارتش در پاکستان وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج پاکستان معتقدند کدام ممکن است هیچ تنظیم اصلی ای رخ نداده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً آنها نداشته اند. در موجود در پاکستان با بیرون رای خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر نظامی. باید منتظر بخشی از نظامی باشیم، اگر در ماه های بلند مدت شاهد تغییراتی علیه نظامی باشیم، نظامی حتما کودتا خواهد کرد، با این حال اگر این اصلاح برخلاف رویکرد عمومی نظامی پاکستان نباشد، نظامی تنظیم خواهد کرد. آی تی. . رویکرد فشار سیاسی {خواهد بود}.

در نهایت عالی پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر ارشد قلمرو دانستن درباره تاثیر تحولات پاکستان بر روابط پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ذکر شد: هرگونه تنظیم حکومت در پاکستان {نمی تواند} در نتیجه اصلاحات فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیک در خارج اجتناب کرده اند ملت پاکستان شود. روابط همراه خود ایران در حالی کدام ممکن است همه رویدادها پاکستانی در چارچوب مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردهای عمومی پوشش خارجی شخصی به همان اندازه حدودی دیدگاه مشابهی نسبت به ایران دارند. این روابط قابل انجام است اجتناب کرده اند طرق مختلف به اصلاحات تاکتیکی منجر شود، با این حال در رویکرد عمومی پوشش خارجی پاکستان، ظاهر شد منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه به ایران همواره موجود بوده. حتی در صورت کودتای ارتش، در صورت روی کار برخورد حزب مردمان، قابل انجام است پاکستان تمایل بیشتری به تحکیم روابط همراه خود ایران داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اگر حزب نواز به توانایی برسد، قابل انجام است کمتر شود. . این موضوع مشکل بزرگی در روابط همراه خود ایران تحمیل نمی شود، با این حال ایمنی سیاسی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت ژئوپلیتیکی پاکستان در ایران ایجاب می تدریجی کدام ممکن است افسران پاکستانی همه وقت سطحی اجتناب کرده اند روابط را همراه خود ایران محافظت کنند.

انتهای پیام/

برترین اطلاعات در لحظه