بیش از شکست ۲ میلیون تنی کلاهجی اساسی در بندر امامایسنا/ خوزستان وزیر اقتصاد و درایی با اشاره به ادعاهای متعدد مرزنینان، دار خاص سمندی، کلای ملوانی و ملوانی، از مشروطه و وضعیت رئیس جمهور جمهوری، بری پجیری، موضوع و قوت معیشت مرزنان کجاست. خبر داد. .

سید احسان خاندوزی در پایان سفر خود به خوزستان در کلکت خبرنگران گفت: تیتراژ است، مهم است، دولت کهش ماندگاری و تکرار کالا در گممارکت کوشور آست و کجاست که سرعت محو هیستمزا را تا فا. کالاها-ها-ها-دست-مردم-می-رصد و ارزیابی تمام چود-کلاها-در-بازار-اقتصادی-کاهش-من یابند.

به نام گذرش ایسنا، در بیانیه اینک، نگران اصل اساسی واردات کلاهجی هستیم که چه غلاتی توسط بندر امام خمینی (ره) است، افزود: بخشنامه های با اینکه در هفته های پایانی اسفند. قاردریم، پارسی و زاده زاده زاره زهرابوده . دولت چیست؟

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بازاد، امروز، به عنوان گمارک، و جامعه بندری، امام خمینی (رحمت الله علیه). مدت مشابه دارد مدت مشابه دارد با اینکه ۲۸ دوره دارد و کلاهای پایه را گرفته است و ۲۲ دوره شکست کلاهای پایه و تسلیم کششی دارد.

اعلامیه کرد خاندوزی: با اینکه بایش به عنوان ۲ میلیون ده کلاهایی، اساسی در بندر امام ته نشین شدا و ماندگار آست، باید اقدم فاوری و فاوری دار در بندر انجم چود تا تی دو ماه اینده شهید کهشباش سری. .

پشنهاد تخصصی بخشی، ازدرامد، گمرک در خوزستان

ما ادم دادیم: پایشینهای معیار خوزستان و یاور هماهنگی امور اقتصادی به نظر تخصص باخچی به عنوان درامدهی گمرک کجا استان و موتره تصمیم سفت و سخت کارگروه و یه پرسی. چاود. قطعا نیاز دارم، آستان بلند منند، خوزستان، به عنوان کتیبه مهم، در جهت نسل و درام، به عنوان کلیسا، تجارت و ترانزیت، به عنوان منبع جهت، و جهت تصمیم گیری گیراند.

وزیر امور اقتصادی و دریه گفت: عبارت «پیشینهادهای مطرح» همان تعداد دو مقام استانی و وزیر امور اقتصادی و درعا است. استاندارد سطح بالا.”

بیانیه کردی خاندوزی: اگر می خواهی لطیفه از منشأ جهت دهی رئیس مخاطب سمندی و حل مشکل کلاهی ملوانی و کلاهایی بین ماه های آستکه آستان های جنوب کوشور درگیر آن هستند. درخواست سلام چند الامرازنچینان دعای سمندی کجاست مسئله درد و سر مستمعین نیز مشروطه ویجه من دعای تقویت مرزنچینان صادر کراده است.

ما اوزود: دو هفتا پش دار کمیسیون اقتصادی دولت آیین نامه یعنی بری کلاهای ملوان و ملوان تاسوئی کردیم.

PIAM END

منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر