بیانیه سفارت ایران داروین، دربار، پذیرش، موقت، دو شهروند ایرانی مقیم اوکراین
با تحولات جاری در اوکراین هدایت می شود و مشابه وزارتخانه های کاشور و وزارت امور خارجه و امور جمهوری اروپا و ورود و ترانزیت پیروان خارجی مقیم اوکراین با حکم پیروان ایرانی به نظر بازگشت توسط بازگشت است. کاشور بدون مانا. وطن آنا

به نام ایسنا، برای کسب اطلاعات، مستقیماً از طریق ایمیل و تلفن، توئید برای من بخرید و رسانه های زیادی از جمله وزارتخانه های کوشور و امور خارجی وجود دارد و رفتار من توسط گیرنده تماس می گیرد:
وزارت کاشور اسلاوکی
ایمیل: [email protected]
تلفن: +۴۲۱۲۹۶۱۰۵۰۷۳۰
۴۲۱۹۰۵۶۰۷۸۴۳
وزارت امور خارجه

ایمیل: [email protected]

[email protected]
تلفن: +۴۲۱۲۵۹۷۸۳۰۸۰ +۴۲۱۲۵۹۷۸۳۰۸۲ +۴۲۱۲۵۹۷۸۳۷۰۲
PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


باشگاه سپاهان با اصفای محرم نویدکیا با کردها درگیر است. به گزارش ایسنا، پاشگاه سپاهان در پی …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر