بهتر از راه برای جلوگیری از هدر رفتن پول چیست؟گروه مسکن ایرنا – وضعیت مالی متعدد اجتناب کرده اند خانوار ها خوشایند نیست. در چنین شرایطی، صحبت اجتناب کرده اند پس انداز مالی بالقوه است بیش اجتناب کرده اند آنکه پیشنهاد درست باشد، آزاردهنده باشد. وقتی درآمد همراه خود مخارج همسو نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ملزومات اصولاً اجتناب کرده اند درآمد ما باشد، تصور چنین مقوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت نگری سخت است. با این حال متخصصان مالی خانوار می گویند پس انداز مالی در شرایط مالی کنونی محله ممکن است راه خوبی برای تحمیل ایمنی نسبی مالی باشد، با این حال این امر به شرایط معیشتی اشخاص حقیقی وابسته است. افرادی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند رفاه پولی خوبی برخوردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می توانند پول مورد نیاز را خرج کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند درآمد ماهانه شخصی هر آنچه را کدام ممکن است می خواهند بخرند. بعد از همه این اشخاص حقیقی دلیلی برای جلوگیری از هدر رفتن پول اجتناب کرده اند درآمد ماهانه شخصی نمی بینند. اجتناب کرده اند طرفی افرادی هم هستند کدام ممکن است درآمد ماهانه شان کمتر اجتناب کرده اند ارزش های مسکن شان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مطالعه عنوان این متن لبخندی می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شخصی می گویند: «تعدادی از دل خوش؟» با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است اگر ظاهر شد شخصی را به پس انداز مالی تنظیم دهیم، متوجه می شویم کدام ممکن است پس انداز مالی هم برای اقشار مرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای اقشار کم درآمد امکان پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است.

چرا صرفه جویی ضروری است؟

پس انداز مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف کردن این کدام ممکن است مقدار معینی را برای مواقع حیاتی مخلوط کرده اید ارائه می دهیم اوقات فراغت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز منصفانه اتفاق غیرمنتظره استرس ممکن است را کاهش می دهد. پس انداز مالی علاوه بر این ارائه می دهیم {کمک می کند} برای بلند مدت ای بیشتر این سیستم ریزی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیازها شخصی نزدیک شوید. پس انداز مالی ساده برای بلندمدت نیست. حتی می توانید اجتناب کرده اند پس انداز مالی مختصر مدت بیشترین استفاده را ببرید. شناخته شده به عنوان مثال، همراه خود هدف جابجایی به ۱ بازدید لذت بخش برای تعدادی از ماه بلند مدت، پس انداز مالی کنید. اجتناب کرده اند تولید دیگری مزایای پس انداز مالی می توان به عدم خواستن به رهن، استرس پولی کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ایمنی اصولاً ردیابی کرد، با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است چگونه در هر شرایطی حتی همراه خود درآمد کم به پس انداز مالی رفتار کنیم؟

آنچه را کدام ممکن است اجتناب کرده اند این معنی تحقق یافته است اید نظر کنید

اولین قدم در ایجاد حساب پس انداز مالی اینجا است کدام ممکن است بدانید چقدر ارزش می کنید. اجتناب کرده اند ابتدای ماه، قیمت هر چیزی را کدام ممکن است می‌کسب، اجتناب کرده اند ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک گرفته به همان اندازه رهن، بنزین، اجاره ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره بنویسید. در نهایت ماه، کل ارزش های شخصی را اکتسابی می کنید به همان اندازه ببینید چقدر ارزش کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین ارزش های مرتبط همراه خود آن را {خواهید دید}.

اسبابک ها غیر حیاتی را بردن کنید

اکنون کدام ممکن است چقدر در ماه ارزش کرده اید، می توانید پس انداز مالی را آغاز کنید. بودجه ممکن است باید آرم دهد کدام ممکن است ارزش های ممکن است نسبت به درآمد ممکن است چقدر {است تا} بتوانید ارزش های شخصی را این سیستم ریزی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های اضافی را محدود کنید. برای ذخیره، اسبابک ها زیر را انجام دهید:

از پنجاه سهم درآمد شخصی برای تعمیر نیازهای شخصی بیشترین استفاده را ببرید، یعنی ارزش های تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی مشابه اجاره، اقساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبوض آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی.

اجتناب کرده اند ۳۰ سهم درآمد شخصی برای نیازهای شخصی بیشترین استفاده را ببرید، یعنی ارزش های متغیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر حیاتی مشابه جابجایی به رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب بسته اینترنتی هر دو اشتراک.

۲۰ سهم اجتناب کرده اند درآمد شخصی را پس انداز مالی کنید؛ پس اگر همراه خود کسر مالیات ماهیانه ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد تومان درآمد داشته اید یعنی می توانید ماهیانه ۱۲۶۰۰۰۰ تومان جدا بگذارید. همراه خود این معنی تنها در یک واحد سال ۱۵۱۲۰۰۰۰ تومان پس انداز مالی خواهید کرد.

تعیین پرهزینه قیمت

{اگر نمی توانید} آنقدر کدام ممکن است می خواهید پس انداز مالی کنید، وقت آن رسیده کدام ممکن است ارزش های شخصی را کاهش دهید. چیزهای غیر حیاتی مشابه کسب لباس اضافی، وعده های غذایی مصرف کردن در سطح اجتناب کرده اند خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه های پرهزینه قیمت را کدام ممکن است می توانید کمتر روی آن ها خرج کنید، تعیین کنید. راه هایی برای صرفه جویی در ارزش های تدریجی ماهانه شخصی مشابه قبوض تلفن، آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت بیابید. اندیشه های تولید دیگری برای کاهش ارزش های روزانه عبارتند اجتناب کرده اند:

کاهش یافته است ها را کف دست کم نگیرید

اگر دوست دارید خوش بگذرانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول کافی برای این کار ندارید، می توانید همراه خود برای مشاوره مکان هایی مشابه نتبرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیفان، شرکت ها علاقه را همراه خود نصف قیمت خریداری کنید. علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند کدهای کاهش یافته است حاضر شده توسط مغازه ها {هر ماه} برای گرفتن فراهم می کند منزل بیشترین استفاده را ببرید.

اشتراک های استفاده نشده را جدا بگذارید

اگر زمان کافی برای تماشای ویدیوهای Vodas مشابه Namava را انتخاب کنید و انتخاب کنید Filimo ندارید، {نیازی نیست} بخشی اجتناب کرده اند پول شخصی را صرف اشتراک کنید، هر دو اگر استفاده ممکن است اجتناب کرده اند بسته های آنلاین منع شده است، در کسب بسته آنلاین شخصی {تجدید نظر} کنید. آنلاین صحیح مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کمیت ممکن است کسب می کنید

خودتان را {در خانه} معامله با کنید!

این سیستم ریزی کنید کدام ممکن است اصولاً وعده های غذایی شخصی را {در خانه} بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دوست دارید حداقل ماهی منصفانه بار به رستوران بروید، یکی اجتناب کرده اند آنها را کت و شلوار همراه خود بودجه شخصی انواع کنید، به همین دلیل در گذشته اجتناب کرده اند رزرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارش وعده های غذایی حتما لیست قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. خودتان را همراه خود این حرف ها کدام ممکن است می خواهیم منصفانه بار برای منصفانه ساعت شب لذت ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید … گول نزنید. لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت در تضاد همراه خود اسراف است. می توانیم همراه خود کمترین ارزش شبی فراموش نشدنی را برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار مان رقم بزنیم.

منصفانه لیست کسب اکتسابی کنید

در گذشته اجتناب کرده اند کسب، قوانین اولین را روی منصفانه کاغذ بنویسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده لیست کسب کنید. همراه خود دستگاهی کدام ممکن است خریده‌اید ردیف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امکان بعدی بروید. با بیرون این لیست، بالقوه است چیزهایی را کدام ممکن است خواستن دارید فراموش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای غیر حیاتی بخرید.

درخواست شده است های ممکن است همراه خود نیازهای ممکن است منحصر به فرد است

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است ها منحصر به فرد است. خواستن به آب، وعده های غذایی، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه لباس حیاتی است، با این حال حمل لباس های مدل دار، جابجایی به رستوران های اشرافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره خانه هایی کدام ممکن است در حیطه پولی ممکن است نیست، درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های نادرستی هستند کدام ممکن است می توانند ممکن است را برای امرار معاش در مضیقه قرار دهند. وقتی وسوسه می شوید کدام ممکن است خریدی بی معنی مشابه کامپیوتر لپ تاپ، سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … انجام دهید، تعدادی از روز پایداری کنید به همان اندازه ببینید خواه یا نه این یکی اجتناب کرده اند از ملزومات هر دو درخواست شده است های شماست. {در این} صورت، بالقوه است آن را غیر حیاتی بیابید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخواهید در ارزش شخصی صرفه جویی کنید.

ولخرجی بی هدف!

یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای جلوگیری از هدر رفتن، تصمیم گیری هدف است. همراه خود در نظر گرفته شده کردن با اشاره به آنچه بالقوه است بخواهید برای آن پس انداز مالی کنید آغاز کنید – هر دو در مختصر مدت (منصفانه به همان اندازه سه سال) هر دو آینده (۴ سال هر دو اصولاً). سپس تخمین بزنید کدام ممکن است چه از پول نقد خواستن دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مدت بالقوه است اندازه بکشد به همان اندازه آن را پس انداز مالی کنید. نیازها مختصر‌مدت مشابه صندوق اضطراری (ارزش‌های مسکن سه به همان اندازه ۹ ماه) هر دو پس‌انداز برای پیش‌صنوبر خودرو، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها بلندمدت مشابه پیش‌صنوبر خانه.

به طور مشترک پس انداز مالی کنید

برای ذخیره موفقیت آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک سطوح زیر را دنبال کنید:

۱. بخشی اجتناب کرده اند حقوق شخصی را مستقیماً در نظر گرفتن پس انداز مالی شخصی واریز کنید هر دو {هر ماه} منصفانه سوئیچ خودکار اجتناب کرده اند حساب بی نظیر شخصی در نظر گرفتن پس انداز مالی شخصی ترتیب کنید.

۲. منع امکان درو کردن اجتناب کرده اند حساب پس انداز مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل لغو تصرف حساب جاری شناخته شده به عنوان رویکردی برای نیازها مختصر مدت هر دو آینده.

کسب نقدی

همراه خود تنظیم فرآیند صنوبر کارمزد، همه عامل به عمومی تنظیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد می توانند همراه خود مقوا بانکی شخصی کسب وب مبتنی بر کنند، با این حال برای جلوگیری اجتناب کرده اند ولخرجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی در ارزش، بیشتر است پول نقد را همراه خود مقوا بانکی متفاوت کنید از پول نقد باعث تبدیل می شود پول نقد کمتری در کنار داشته باشید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی کسب نکنید. اگر احتمال دارد کسب وب مبتنی بر دارید، رمز دوم مقوا شخصی را برای دلسرد کردن پرانرژی نکنید.

مراقب انبساط پس انداز مالی شخصی باشید

پیشرفت پس انداز مالی شخصی را {هر ماه} تجزیه و تحلیل کنید. این ارائه می دهیم {کمک می کند} ۹ تنها به این سیستم پس انداز مالی شخصی پایبند باشید، اما علاوه بر این مشکلات را برای عجله تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع کنید. پس انداز مالی کردن پول ممکن است ممکن است را الهام بخش تنبل به همان اندازه راه های بیشتری برای جلوگیری از هدر رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نیازها شخصی بیابید.