بلیت سینماهای ملت نصف شد


سخنگوی شورای صنفی حاضر اجتناب کرده اند نصف شدن بلیت سینماهای ملت قبل اجتناب کرده اند صرف صبحانه خبر داد.

بر ایده داستان ها تابناک همدانمرتضی خوب سخنگوی شورای سندیکای حاضر دانستن درباره مصوبات فینال مونتاژ شورای سندیکای حاضر ذکر شد: در مونتاژ قبلی مقرر شد بلیت سینماهای در سرتاسر ملت به صورت نیم روز به همان اندازه ساعت ۱۹ فروخته شود. بالا ماه مبارک رمضان.»

وی گفتن کرد: مقرر شد کمیته ای سه نفره برای معامله با به تخلفات غربالگری نوروزی تشکیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها این کمیته مورد نیاز الاجرا است.

سخنگوی شورای صفحه بحث حاضر همراه خود ردیابی به اینکه انتخاب می گیریم فیلم هایی کدام ممکن است در اکران نوروزی کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته اند را در مونتاژ بعدی قرار دهیم. / شوالیه