برنامه اسکی بازان ایران


اسکی بازان ایران به عنوان بستوم، بهمن، ماه راغبات، خود، رادار، المبک، زمستانی، پکان آقااز، میکانند.

به گزارش ایسنا، مراسم افتتاحیه قله زمستانی ۲۰۲۲ پاکن ۱۵ بهمن ماه برگزار میچود.

ایران در کجای بازیها سه نامینده درد که راگبات خود راز از بستم بهمن ماه آقا میکانند.

عاطفه احمدی و حسیناوه شمشکی در آلپاین و دانیل ساوا شمشکی در صحرانوردی نامیاندی، ایران در بازیهای ۲۰۲۲ هیستان.

با بخشنامه اینک و رزشاکاران بر اساس امتیازات جهانی، اجازه رقبات، مطالب متفاوت، تصمیم، تصمیم، میورند، عاطفه احمدی تنها، در ماربیش کوچک، رقبات، گروه کر کردها حسین سوهه شمشکی یک خط گاز، یک خط گاز، یک خط گاز، یک تصمیم، یک تصمیم، یک شم کلاسیک به رقابت با حفار اسکیبازان میپرداز.

برنامه ایران که در بازیها به وقت تهران به شرح زیر است:

مارپچ کوچک زنان ۲۰ بهمن ماه

عاطف احمدی

اولین مورد ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه است

در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه نوش جان کنید

سهاروردی مردان ۲۲ بهمن ماه

دانیل سهشمسکی

۱۵ کیلومتر کلاسیک، ۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه

مارپیچ بزرگ مردان ۲۴ بهمن ماه

حسین ساوششکی

اولین مورد ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه است

در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه نوش جان کنید

مارپچ کوچک مردان ۲۷ بهمن ماه

حسین ساوا شمسکی

اولین مورد ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه است

در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه نوش جان کنید

PIAM END

شما اهمیتی نمی دهید

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر