بررسی ابعاد سرقت بانک ملی با حضور مراجع ذیربط
در جلسه ای به ریاست معاون امنیتی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت ملی به منظور بررسی وضعیت امنیتی شعبه سرقتی بانک ملی و تشریح رویدادها، دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات مربوطه در خصوص نحوه پیگیری. اجرا و امنیت در مورد امنیت گاوصندوق های بانکی در سراسر کشور مورد بحث قرار گرفت.