بردن ۴۲۰۰ تومان اجتناب کرده اند مشکلات درگاه حیاتی بود
همراه خود ابلاغ قوانین بودجه ۱۴۰۱ گمرک ایران، اصل ابطال ۴۲۰۰ تومان اجتناب کرده اند محاسبه حقوق درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله نرخ درآمد محیط دسترس در بازار صادر شد.

به گزارش ایسنا، همراه خود ابلاغ قوانین بودجه سال جاری اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور، گمرکات ایران نیز دستخوش اصلاحات چشمگیری شده است. هنگام محاسبه ورودیه نرخ فارکس را تنظیم دهید عالی گردنبند؛ نرخ ۴۲۰۰ به نرخ ETS نزدیک به بازار افزایش خواهد یافت کدام ممکن است طی آن مالیات بر خوب ارزش افزوده همراه خود نرخ جدید محاسبه تبدیل می شود.

طبق بند (ه) بند (ه) تبصره ۷ قوانین بودجه ۱۴۰۱، نرخ فارکس خوب ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در کلیه اسبابک ها اعم اجتناب کرده اند محاسبه حقوق درگاه، بر ایده نرخ فارکس ادعا شده توسط الکترونیک محاسبه تبدیل می شود. تجهیزات سامانه صرافی (ETS) موسسه مالی مرکزی ماده (۱۴) امور گمرکی.

همراه خود این جاری در مکاتبه ۱۳ فروردین وکیلی – سرپرست کل گمرک گمرک – همراه خود باقری پور – سرپرست کل فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سایبری – همراه خود ردیابی به الزام قوانین بودجه مبنی بر اعمال نرخ «شرکت ها آزمون آموزشی» در سامانه درست گمرکی برای محاسبه خوب ارزش گمرکی کالا، طی توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتباتی همراه خود موسسه مالی مرکزی {در این} زمینه در سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده مأموریت ابلاغ شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار پولی این گروه برای اجرای قوانین بودجه تبصره ۷ درمورد به اعمال نرخ فارکس سامانه مبادلات دیجیتال در سامانه کامل گمرکی باید اقدامات عاجل انجام شود.

بر ایده این گزارش، درآمدهای مقامات در بودجه مالیات بر واردات برای ادغام کردن حقوق گمرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بازرگانی است کدام ممکن است پیش‌سوراخ بینی می‌شود اجتناب کرده اند ۴۲۰۰ به نرخ محیط بازار افزایش یابد، با این حال {به دلیل} تاثیر تورم بر کالاهای وارداتی {به دلیل} افزایش قیمت‌ها. پس اجتناب کرده اند پایان دادن واردات، درآمد خرید و فروش توسط وزارت صمت تعدیل تبدیل می شود به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند تأثیر تورم را محافظت دهد کدام ممکن است ادامه دارد آخرین نشده است.

با این حال قوانین بودجه کل سال را در بر خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل برای کالاهای ترخیص شده اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود استانداردهای سال قبلی، صاحبان کالا پس اجتناب کرده اند قوانین بودجه تلاش مورد نیاز را برای بدست آمده مابه التفاوت کارمزد بدست آمده کردند. پیاده سازی. پس اجتناب کرده اند پایان دادن اعداد سال جدید تیز کردن کنید.

انتهای پیام

لینک تأمین

محتوای پیشنهادی


عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم کسب اطلاعات در مورد نیاز رئوس مطالب، حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود اجزا …