برای همیشه کافی است! / احمد زیدآبادیتمام خون هایی که در این سرزمین ریخته شده خون سیاوش است. به همان اندازه مورد احترام است. در طول تاریخ خونین ما، بسیاری از فرزندان ملت ما در خون خود غلتیده اند و مادران بسیاری جان باخته اند. ما باید ادبیات خون و خونریزی را از فرهنگ این کشور پاک کنیم. برای همیشه کافی است!