برای دومین بار متوالی تردد در خیابان کرج – چالوس مسدود شد
ماموران پلیس راه برای جلوگیری اجتناب کرده اند تصادفات بالقوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل در تردد در خیابان های استان البرز مستقر شدند.