برابری جنسیتی در المپیک پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزنه برداری


به گزارش خبرگزاری فارس، همراه خود تصمیم گیری این سیستم ورزشی های المپیک پاریس انواع اوزان بوکس پسران کاهش کشف شد.

کمیته در سراسر جهان المپیک (IOC) همراه خود هدف بدست آوردن به برابری جنسیتی انواع مسابقات بوکس بانوان در المپیک پاریس را اجتناب کرده اند ۵ به شش مسابقه افزایش داد، در حالی کدام ممکن است ورزشی های توکیو ۸ وزن پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ وزن خانمها برگزار شد.

اوزان جدید برای پسران ۵۱ کیلوگرم، ۵۷ کیلوگرم، ۶۳.۵ کیلوگرم، ۷۱ کیلوگرم، ۸۰ کیلوگرم، ۹۲ کیلوگرم + ۹۲ کیلوگرم است، در حالی کدام ممکن است وزن های جدید برای خانمها برای ادغام کردن ۵۰ کیلوگرم، ۵۴ کیلوگرم، ۵۷ کیلوگرم، ۶۰ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ کیلوگرم است.

در وزنه برداری انواع مسابقات اجتناب کرده اند ۱۴ وزن در توکیو به ۱۰ وزن (۵ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ زن) کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسته پیرایش ها نیز منطقه های مختلط اضافه شد. مسابقات در ۲۴ جولای ۲۰۲۴ (۳ اوت ۱۴۰۳) ۲ دیروز اجتناب کرده اند افتتاحیه تحریک کردن ممکن است.

المپیک پاریس اولین ورزشی المپیکی است کدام ممکن است در آن پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها برابر هستند. ۵۲۵۰ ورزشکار زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۵۰ ورزشکار شخص به رقبا خواهند تیز کردن.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید