بخشنامه موسسه مالی مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه عروسی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی مرکزی، بر مقدمه در بند (الف) تبصره (۱۶) قوانین بودجه ۱۴۰۱ کل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزء (۱) ماده قانونی مذکور تصریح شده است:

موسسه مالی مرکزی موظف است صددرصد (۱۰۰%) مابقی سپرده‌های قرض حسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه سهم (۵۰%) سپرده‌های قرض الحسنه را استفاده تدریجی. خوشایند جامعه بانکی حال موظف است تسهیلات موضوع این بند را همراه خود انتخاب اول اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی های مسئله حاضر دهد.

موسسه مالی ها آنها مکلف هستند همراه خود تایید نامزدها کمتر از همراه خود اخذ سفته اجتناب کرده اند متقاضی هر دو ضامن اصلی نسبت به صنوبر تسهیلات اقدام می نمایند. موسسه مالی مرکزی، موسسه مالی های مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران پاسخگو برای حسن اجرای مفاد این بند می باشند. این مرتبط هستند.

عدم اجرا هر دو تاخیر در صنوبر تسهیلات تخلف محسوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل پیگیری در مراجع قضایی می باشد این اسبابک ها زیر پیشنهاد تبدیل می شود:
تسهیلات استقراضی خوشایند عروسی برای هر منصفانه اجتناب کرده اند زوجین گذشته تاریخی عروسی آنها بعد اجتناب کرده اند ۱/۰۱/۱۳۹۷ منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال همراه خود مهلت بازپرداخت ده ساله {بوده است}.
تسهیلات استقراضی خوشایند عروسی زوجین زیر بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوجین زیر بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد.
تمامی موسسه مالی ها به صورت ماهانه انواع تسهیلات قرض الحسنه ملزم هستند خوشایند ادعا عروسی همراه خود حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع منتظران بدست آمده این تسهیلات.
علاوه بر این بر مقدمه مفاد بند (۵۰) قوانین کامل ارائه دهندگان رسانی به ایثارگران، مشمولان این قوانین مشمول بدست آمده ۲ برابر اشخاص حقیقی دوره ای رهن عروسی هستند.

در نهایت تاکید تبدیل می شود ترتیبی متعهد شدن شود کدام ممکن است کمتر از ظرف مدت منصفانه هفته اجتناب کرده اند گذشته تاریخی وصول نامه مذکور به واحدهای اجرایی ذیربط {در سراسر} ملت ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رونوشتی اجتناب کرده اند ابلاغیه مربوطه به این موسسه مالی کشتی شود.