ببینید | بوکسور سابق تیم ملی و همسرش از درگیری با پلیس پیشاهنگ خبر دادند
ماریا عارفی و همسرش رضا مرادخانی، بوکسور سابق تیم ملی، در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۰۱ مدعی شدند که به قصد هدایت گشت در پارک پردیسان تهران قدم می زنند. گلوله تمام می شود.