بازگشت حمید کاشانی به «شهری»


در ماه رمضان ۱۴۰۱:

حجت الاسلام حمید کاشانی کدام ممکن است این سیستم هایش همراه خود موضوع گذشته تاریخی اسلام بینندگان زیادی را به شخصی جلب کرد، اجتناب کرده اند این سیستم های کلی شخصی در «ماه رمضان» سال ۱۴۰۱ خبر داد.

از واقعی تر: حجت الاسلام حمید کاشانی همراه خود تخلیه پستی اینستاگرامی اجتناب کرده اند این سیستم های عمومی شخصی برای «ماه رمضان» ۱۴۰۱ خبر داد.

وی در این سیستم صبحگاهی جامعه سوم سیما به تماس گرفتن قمری برای دقیق فضایل امیرالمومنین(ع) ادعا کرده بود.

کاشانی سال قبلی نیز همین موضوع را {در این} این سیستم داشت، با این حال پس از سه سال حضور متوالی {در این} این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ شب اجتناب کرده اند این سیستم سال قبلی خداحافظی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای شخصی را به حجت الاسلام محمدباقر علوی تهرانی داد.

همزمان همراه خود این وداع، نکاتی کسب اطلاعات در مورد نتایج اظهارات این کارشناس در گذشته تاریخی اسلام برای تقریب مذاهب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات تنظیم کارشناس در این سیستم «شهری» مطرح شد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری دقیق حقایق تاریخی تحریک کردن اسلام حجت الاسلام کاشانی گفتن متنوع اجتناب کرده اند بینندگان را برانگیخت به منظور که این سیستم «شهری» یکی اجتناب کرده اند پربیننده ترین این سیستم های سحرگاه رمضان بود.

حمید کاشانی برای برنامه