بازگشایی مدارس به معنای بالا بیماری عروق کرونر روده ها نیست


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، عصر بلافاصله حسن نهایدی معاون سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی معاونت سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی استانداری خراسان شمالی در نشستی همراه خود محوریت بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها تصدیق شد: بازگشایی مدارس به معنای بالا روده ها نیست. . بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه نباید روال شود.

وی اظهار داشت: انتخاب مقامات مبنی بر بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در جستجوی راهکارهایی برای اجرای این پوشش در استان باشیم.

معاون سیاسی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی استانداری خراسان شمالی همراه خود تاکید بر اینکه بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها به معنای بالا بیماری عروق کرونر روده ها نیست، افزود: مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها باید اجتناب کرده اند این شانس برای ارتقای مرحله آموزشی ریاضی استفاده کنند. داده ها آموزان.

وی خاطرنشان کرد: در بخش دانشکده‌ها باید توسعه انتخاب‌گیری را دنبال کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها خاص، شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده‌تری نسبت به مرحله ملت ابلاغ کنیم.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید