بازگشایی مدارس با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط شده است


به گزارش تابناک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، حسنعلی عزتخه در گفتگوی خشمگین تلویزیونی همراه خود صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما وسط کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: مقاطع مختلف تحصیلی اجتناب کرده اند پنجم فروردین ماه اجتناب کرده اند بالا گرفته تبدیل می شود.

وی همراه خود دقیق اینکه ۱۹۴ دانشکده در ایام نوروز پذیرای میهمانان نوروزی بودند، ذکر شد: ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی مدارس در روزهای باقی مانده به همان اندازه ۱۴ فروردین توسط مدیران مدارس انجام تبدیل می شود.

ازتخا افزود؛ در مونتاژ ای کدام ممکن است همراه خود روسای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در وبینار همراه خود وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع نمایندگان در وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برگزار کردیم، بر بازگشایی مدارس با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط تاکید شد.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: همراه خود همکاری اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان سایر نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها در روز ۱۴ فروردین شاهد حضور پرشور دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان در مدارس خواهیم بود.

عزت خواه افزود: دانشگاهیان نابر کنار هم قرار دادن هستند به همان اندازه {برای تقویت} نظام آموزشی در امتداد طرف اطلاعات آموزان باشند.