بازدیدهای سرزده سرپرست کل اجتناب کرده اند مدارس


به گزارش تابناک کوجیلوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، حسنعلی ازتخا اجتناب کرده اند دبستان پسرانه شهرک ولایت، دبیرستان دخترانه المائده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرستان دخترانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرانه متوسطه اول روستای تنجاری.

{در این} بازدید کدام ممکن است با بیرون توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت انصافاً سرزده به پایان رسید، سرپرست کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ناحیه کهجیلووه همراه خود حضور در مدرسه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو همراه خود سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان این مدارس بر رعایت بهداشت شخص خاص، زیباسازی اطراف، ارائه دهندگان بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش همراه خود استاندارد تاکید کرد. برای اطلاعات آموزان.

{در این} بازدید دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان ضمن ابراز اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرسندی اجتناب کرده اند تدریس مستقیم در مدرسه اجتناب کرده اند حضور مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در مخلوط آنان تشکر کردند.