این سیستم های باکلاس نوروزی در کل سال یکپارچه داردبه گزارش خبرگزاری تسنیم اجتناب کرده اند یزد ، ابوالقاسم محیّه الدینی ظهر بلافاصله در دیدار مستقیم همراه خود آیت الله محمدرضا نصیری یزدی مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه یزد گفت: شهرداری یزد یزد در ایام نوروز اقدامات فشرده ای در زمینه های مختلف باکلاس، مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر این سیستم های شهرداری در نوروز اینجا است کدام ممکن است علاوه بر این مسافران نوروزی، زمینی باشد کدام ممکن است ساکنان یزدی اجتناب کرده اند آن بهره مند شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن استفاده کنند.

محی الدینی اظهار داشت: به همین منظور امتحان شده کردیم رویه های شهرداری در نوروز تنها به مناطق دریافتی مسافران نوروزی محدود نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رویکرد در درجه شهر محافظت شود.

شهردار یزد به میراث جهانی خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به این سیستم هایی کدام ممکن است در ایام نوروز برگزار تبدیل می شود، امتحان شده ما بر این بود کدام ممکن است همه این این سیستم ها را به صورت خانوادگی برگزار کنیم به همان اندازه جایگاه خانوار بهبود یابد.

او اظهار داشت: «متعدد اجتناب کرده اند این این سیستم ها در کل سال اجرا ممکن است، به طور قابل توجهی برای ساکنان ایزدی.

محی الدینی در خصوص ورزش های تعدادی از ماهه شهرداری یزد گفت: ماموریت های نیمه تمام زیادی در شهر یزد وجود داشت کدام ممکن است هر کدام اجتناب کرده اند آنها مدت زیادی اجتناب کرده اند آغاز عملیات اجرایی آن می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آن در جاری انجام است. ادامه دارد خلوت است.

شهردار یزد به میراث جهانی خاطرنشان کرد: در یک واحد سال قبلی شهرداری رویکرد شخصی را در پایان دادن این ماموریت ها خاص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ایجاد ماموریت جدید جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحمدالله ماموریت های مهم زیادی در یزد به استفاده از رسید.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند جمله این ساختار‌هایی کدام ممکن است در بخش‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اجرا شد، اولین حیاط پشتی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی خانوادگی یزد بود کدام ممکن است به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند این مدت شهرداری ۲۰ سهم پیشرفت مادی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند نوروز اجتناب کرده اند آن بهره‌برداری کردیم. وسط تخصصی برای برگزاری این سیستم های مختلف در زمینه های مرتبط توسط خانوار باشد.