این سیستم ریزی برای تامین کمباین های می خواست گندمخادرحم امیرزاده در خصوص تمهیدات بازرسی شده برای درو کردن گندم در استان خوزستان اظهار داشت: همراه خود تمهیدات بازرسی شده، کنار هم قرار دادن درو کردن محصول گندم تولیدی استان هستیم.

به گزارش ایسنا، وی همراه خود خاص اینکه در مجموع به حدود ۲۵۰۰ درو کردن در فصل درو کردن گندم خواستن داریم، افزود: در خوزستان حدود ۶۰۰ درو کردن کنار هم قرار دادن درو کردن موجود است.

رئیس گروه جهاد کشاورزی خوزستان در یک واحد این سیستم تلویزیونی اظهار داشت: کمباین ها اجتناب کرده اند استان های تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله شیراز تامین تبدیل می شود کدام ممکن است {در این} راستا همراه خود اتحادیه صاحبان خانه این استان ها صحبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی کردیم. سطوح انعقاد قرارداد برای صاحبان گیرندگان» همراه خود کشاورزان در جاری انجام است.