این رفتار های مخرب خواهید کرد را اجتناب کرده اند «لذت» محروم می تدریجی.گروه اقامت ایرنا – لذت ممکن است بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر را افزایش دهد، با این حال لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختی دقیق چیزی نیست کدام ممکن است ساده برای اشخاص حقیقی خاصی {اتفاق بیفتد}. هر کس این پتانسیل را دارد کدام ممکن است با اصلاحات نوزاد در رفتار، جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط، اقامت شادتری داشته باشد. {برای بسیاری} اجتناب کرده اند ما، خوشبختی به معنای از گرفتن پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت اصولاً است، با این حال علم به ما می گوید کدام ممکن است برای از گرفتن اقامت پربارتر، اصولاً اجتناب کرده اند پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت، به لذت خواستن داریم.

متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در آستانه سال جدید انتخاب می گیرند اهدافی معادل خواب مشترک، بازی، مدیتیشن، ارجاع به اشخاص حقیقی خوش بینانه نگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را برای حضور در موفقیت، لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد بیشتر برای شخصی تصمیم گیری کنند. روانشناسان پزشکی می گویند کدام ممکن است تنها با انصراف برخی عادات مخرب می توان این سیستم های مؤثر جدیدی تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشأ اصلاحات رفتاری مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفیدی بود.

اقامت شخصی را با دیگران ارزیابی نکنید

در عصری کدام ممکن است رسانه های اجتماعی بیداد می کنند، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است همه اقامت بهتری دارند جز خواهید کرد! کار مخربی کدام ممکن است با خودمان انجام می دهیم اینجا است: اقامت دقیق شخصی را با اقامت دیجیتال دیگران ارزیابی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم ساده اجتناب کرده اند طریق عکس! این ارزیابی بدیهی باعث تبدیل می شود ما اجتناب کرده اند داخل بی خوب ارزش شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت اهمیت خود کنیم.

وقتی خودمان را با دیگران ارزیابی می‌کنیم، بیشتر اوقات بهتر از عملکرد‌های آن‌ها را با استاندارد‌مان ارزیابی می‌کنیم، حتی وقتی نمی‌دانیم در اقامت دیگران چه چیزی موجود است. به همین دلیل غیر از اینکه شخصی را با اقامت دیگران ارزیابی کنید، خودتان را با {کسی که} در بازتاب بودید ارزیابی کنید. این ارائه می دهیم {کمک می کند} پیشرفت شخصی را ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز بیشتری برای حرکت به ورودی می دهد.

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است تنها عالی عامل موجود است کدام ممکن است در آن بیشتر هستید: خودتان باشید. وقتی با این طرز در نظر گرفته شده آغاز می کنید، تولید دیگری روی جایگاهی کدام ممکن است در مقابل با دیگران ایستاده اید هدف اصلی نمی کنید. به عنوان جایگزین، در نظر گرفته شده شخصی را به چیزهای خوشایند اقامت اصلاح دهید، کارهایی کدام ممکن است می توانید برای افزایش توانایی های شخصی انجام دهید.

برای آنچه کدام ممکن است دارید سپاسگزار باشید

چندین تحقیق آرم داده است کدام ممکن است تحسین در نتیجه لذت تبدیل می شود. تحسین برای آنچه کدام ممکن است دارید ممکن است اقامت خواهید کرد را اصلاح دهد. این ارائه می دهیم {کمک می کند} تا روی چیزهایی کدام ممکن است دارید هدف اصلی کنید، به همین دلیل کمتر با توجه به اقامت شخصی بافت مالیخولیا می کنید. فهرستی را در کتاب جیبی شخصی بنویسید.

اجتناب کرده اند جملات تاکیدی خوش بینانه شکرگزاری بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید “خدایا شکر” را در جملات تاکیدی شخصی بگنجانید. مثلا:

خدایا شکرت بابت دیدم

خدا را شکر کدام ممکن است سایه پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم بالای سرم است

خدایا شکرت بابت کارم

خدایا شکرت برای بهزیستی

خدا را شکر برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران خوبی دارم

در هر زمان که کدام ممکن است بافت غمگینی کنید، با دیدن منوی شکرگزاری شخصی بافت لذت بیشتری خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدر اقامت شخصی را اصولاً خواهید دانست.

درگیر چیزهایی نباشید کدام ممکن است خرس مدیریت خواهید کرد نیستند

اضطراب کاری جز اجتناب کرده اند بین برداشتن لذت خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله آن با مالیخولیا ندارد. استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب بخشی روال اجتناب کرده اند اقامت ما هستند، با این حال خواهید کرد ساده باید درگیر چیزهایی باشید کدام ممکن است خرس مدیریت خواهید کرد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید با توجه به آنها اقدام کنید. پس روی چیزهایی کدام ممکن است می توانید اصلاح دهید هدف اصلی کنید.

فهرستی اجتناب کرده اند ترس های شخصی تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را اجتناب کرده اند مدیریت شخصی خارج کنید. آموزش داده شود این توانایی خواستن به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش دارد، با این حال روزی کدام ممکن است آن را یاد گرفتید، متوجه خواهید شد کدام ممکن است ترس خواهید کرد مقیاس را کاهش می دهد.

اگر متوجه از حداکثر کدام ممکن است نمی توانید ترس های شخصی را مدیریت کنید، ویژه به ویژه چیزهایی کدام ممکن است مدیریت نمی کنید، حتما اجتناب کرده اند عالی مشاور کمک بگیرید.

توقعات معقولی داری

توقعات مسئله متنوع اجتناب کرده اند غم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس های ماست. به طور معمول است ما پیش بینی داریم کدام ممکن است چیزی به روشی خاص {اتفاق بیفتد} یا شخص خاص به روشی خاص حرکت تدریجی، با این حال اینطور نیست، به همین دلیل بافت غمگینی، ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنجش می کنیم از اقامت آن چیزی نیست کدام ممکن است آرزو می کنیم یا آن چیزی کدام ممکن است پیش بینی داریم باشد. . به همین دلیل طرفدار می کنیم مرحله توقعات معقولی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای از گرفتن عالی اقامت شاد روی قابلیت های شخصی هدف اصلی کنید. توقعات کم، آسان زیستی، رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت بی نیازی، کلیدهای خوشبختی هستند. توقعات زیرین باعث تبدیل می شود کدام ممکن است نتیجه بعدی اجتناب کرده اند آن انتظارات باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر مثبتی بر لذت داشته باشد.

ارجاع به دیگران

بافت ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کردن به مشکلات بیهوش باعث در اطراف شدن خواهید کرد اجتناب کرده اند دیگران تبدیل می شود با این حال این خطا بزرگی است از ارتباطات اجتماعی برای خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت لذت فوق العاده کارآمد است پس در هر شرایطی شخصی را مجبور کنید کدام ممکن است پوست بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با دیگران بمانید. در مدت زمان کوتاهی متوجه اصلاح خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی شخصی خواهید شد.

سوزان پینکر روانشناس می گوید کدام ممکن است معاشرت با دیگران “کوکتل” سوئیچ دهنده های عصبی را آزاد می تدریجی کدام ممکن است به فرماندهی ترتیب پاسخ ما تأکید کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اراده در دراز مدت به ما در از دوام به سمت استرس کمک تدریجی. کار با هم اجتماعی علاوه بر این در نتیجه ساخت دوپامین تبدیل می شود کدام ممکن است به تسکین درد بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش لذت {کمک می کند}.

با ماشین دیگران نرقصید

این شخصیت انسان است کدام ممکن است بخواهد دوست داشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد قبول واقع شود، این دلیل است است کدام ممکن است بیشتر اوقات باعث تبدیل می شود افراد با توجه به اینکه دیگران با توجه به آنها چه ذهنی می کنند درگیر باشند، با این حال بعضی از اینها اولویت ممکن است روی خواهید کرد تأثیر عقب کشیدن بگذارد. اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را اجتناب کرده اند خواهید کرد سلب می تدریجی. اگر در همه زمان ها درگیر تذکر دیگران باشید، به هیچ وجه در اقامت سودآور نخواهید شد. ساده خواهید کرد شناخته شده به عنوان پیرمردها می توانید مثبت باشید کدام ممکن است چه چیزی برای شما ممکن است بیشتر است. به این انجمن، اگر شکست خوردید، حداقل می توانید با تمام وجود اجتناب کرده اند آن درس بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را بی ارزش بدانید. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است در همه زمان ها نمی توانید همه را راضی کنید، پس سعی نکنید دیگران را راضی کنید.

اجتناب کرده اند قابلمه سوپ خوب و دنج نکنید

گاهی آنقدر در قبال دیگران بافت پاسخگویی می کنیم کدام ممکن است گاهی شخصی را سرزنش می کنیم یا درگیر مشکلات دیگران هستیم، با این حال این یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند رفتار های مخرب است کدام ممکن است خواهید کرد را اجتناب کرده اند از گرفتن اقامت شاد محروم می تدریجی. کمک به دیگران در همه زمان ها عامل خوبی است، با این حال روزی کدام ممکن است طرف مقابل غیر مستقیم به این را امتحان کنید باشد، هرکسی به فرماندهی رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده های شخصی در اقامت است، پس زمان زیادی را برای عمیق اقامت دیگران تلف نکنید، از {در این} صورت خواهید کرد اجتناب کرده اند اقامت خواهید کرد بردن خواهد بود

این اشخاص حقیقی مدام در جاری این سیستم ریزی برای همه زمانها شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران هستند. او اجتناب کرده اند دیدن بی مسئولیتی دیگران فوق العاده ناراحت تبدیل می شود. از به طور مداوم پاسخگویی های دیگران را به آنها یادآوری می تدریجی. به محض اینکه نقشه می آید تمام بار را روی دوشش می اندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است خواهید کرد به فرماندهی همه عامل نیستید، با این حال به فرماندهی خودتان هستید. وقتی یاد بگیرید کدام ممکن است ساده پاسخگویی شخصی را بپذیرید، می توانید تصور خطا پاسخگویی آخرین را برای همه عامل اجتناب کرده اند بین ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده های شادتری داشته باشید.