اینفوگرافیک / جمعیتبررسی های ناچان می دهد که توسط مشتریان دفع شد، نقاط مختلف، جهان، خطر انقراض تصمیم درند و لقب جهانی شادان او که دلیل اصلی انقراض است، آنجاست. مشتریان هستند. بیست و یکم ماه جاری مصادف با «رز جهانی زبان مداری» بود که اینفوگرافیک با نام زبان مادری، شهر قره و منطقه ایز جهان در خطر انقراض قرار دارد. پاسخ به اقیانوس و فضای آسیا کجاست؟

گرافیک: پدرام آقایی

منبع دادا:

اینفوگرافیک / جمعیت

شما اهمیتی نمی دهید

نیاز پیشنهادی


تفاوت مام زیر مول و دئودورانت چیست و کادامیک بی دارترند؟ MAM در برابر تعریق Bioaqua، …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر