ایران یکی اجتناب کرده اند قطب های بازدید بلینکن به جهان است
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه اجتناب کرده اند ۳۰ تا ۲۶ مارس اجتناب کرده اند کرانه باختری، فلسطین اشغالی، مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر بازدید خواهد کرد.