ایده ها استفاده شده برای بازی در ماه مبارک رمضانگروه مسکن ایرنا – هر تمرینی کدام ممکن است فردی انجام می دهد ۲ عملکرد دارد. یکی عمق ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس کمیت (مدت) ورزش. در ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط روزه داری هرکسی ممکن است تمریناتی را کدام ممکن است در روزهای دوره ای سال انجام می دهد شکسته نشده دهد. این بدان معناست کدام ممکن است همه بازی ها قابل انجام است. با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است هیکل روزه دار نسبت به قبلی نشاط کمتری اکتسابی می تدریجی، اجباری است بازی {انجام شده} اجتناب کرده اند عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق کمتری برخوردار باشد. {در این} گزارش حتما پیشنهاد های دکتر بهرامینگاد فیزیولوژیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنساز مفید {خواهد بود}.

مطابقت اندام را محافظت کنید

مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق ورزش برای هر شخص بستگی دارد آمادگی جسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع تمرینی دارد کدام ممکن است انجام می دهد. هر {کسی که} برای مسابقات ورزش می تدریجی {نمی تواند} این ۲ متغیر را به طور همزمان کاهش دهد. با اشاره به شخص خاص کدام ممکن است البته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص بازی می تدریجی، بیشتر است زمان بازی را اجتناب کرده اند نیم ساعت به چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ دقیقه در روز کاهش دهد. {در این} شرایط قابل دستیابی است شخص در بازی پیشرفت نکند، با این حال حداقل آمادگی جسمانی شخصی را محافظت تدریجی.

بازی در هوای آزاد باعث اجتناب کرده اند کف دست دادن از مایعات هیکل {به دلیل} دمای گرم تبدیل می شود. چنین تمرینی برای اشخاص حقیقی مسن هر دو جوان پیشنهاد نمی شود، از آنها آسیب پذیر ابتلا به بیماری های مرتبط همراه خود از گرما هستند. بیشتر است ورزشکاران ویژه به ویژه {در این} ماه اجتناب کرده اند کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق تمرینات شخصی در تنظیم باز در کل روز بکاهند. بازی در محیطی کدام ممکن است کشف نشده آفتاب مستقیم خورشید نیست بهتر از است.

عمق بازی را کاهش دهید

بازی صبحگاهی در ماه رمضان باید همراه خود عمق کمتری انجام شود، از باعث نقطه ضعف، تشنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی تبدیل می شود. عصر بهتر از زمان برای بازی نسبت به صبح است. {افرادی که} می خواهند بلافاصله بعد اجتناب کرده اند صبحانه بازی کنند باید به سختی افطار کنند. مقدار به سختی مایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات ممکن است منصفانه صبحانه سبک باشد. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است کربوهیدرات ها نباید قندهای آسان باشند. از این داروها در مدت زمان کوتاهی در هیکل متابولیزه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث اجتناب کرده اند کف دست دادن قند ورزشکار می شوند.

اگر شخص خاص صبحانه مشترک بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی فضا بیندازد، باید بازی را حداقل ۲ هر دو سه ساعت بعد اجتناب کرده اند صبحانه به تعویق بیاندازد، ویژه به ویژه اگر صبحانه ای کدام ممکن است تمایل دارد تشکیل پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها غنی اجتناب کرده اند چربی باشد.

مراقب خورده شدن شخصی باشید

در روزه داری چون شکم برای ساعات تمدید شده تمیز است بیشتر است همه همراه خود منصفانه غذای آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی مایعات افطار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای بی نظیر را همراه خود فضا به سختی اجتناب کرده اند آن بخورند. وقتی تجهیزات گوارش هیکل غیر سرزنده تبدیل می شود، باید همراه خود مصرف کننده مایعات آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مصرف کردن غذاهای قوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک سرزنده شود. این می تواند یک خطا غیرمعمول نیست کدام ممکن است همراه خود غذاهای قوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر هضم افطار کنید. همراه خود کاهش ورزش گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش میزان مایعات هیکل، ترشحات گوارشی کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم غذاهای با کیفیت صنعتی دردسر تبدیل می شود. به دلیل، اشخاص حقیقی قابل دستیابی است به بیماری های گوارشی از رنج می برند. بیشتر است بین بلعیدن غذاهای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی فضا باشد به همان اندازه شرایط گوارشی هیکل به حالت دوره ای برگردد.

مدیریت محافظت در بازی

محافظت صحیح اجتناب کرده اند تولید دیگری مواردی است کدام ممکن است منصفانه ورزشکار باید {هر روز} ویژه به ویژه در ماه رمضان به آن کانون توجه تدریجی. حمل لباس های پلاستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایه لایه دمای هیکل را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات هیکل را خلاص شدن از شر می تدریجی. به دلیل عمق ورزش به طور خودکار مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکار آسیب می بیند. ورزشکاران می توانند استعداد های ریاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مباحث نظری شخصی را {در این} ماه ویژه به ویژه در کل روز مرور کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات بعد اجتناب کرده اند صرف صبحانه را برای ورزش ممکن انواع کنند.