ایجاد پویش سراسری تحمیل فضاهای ورزشی در مدارس مناطق محروم ملت / اجرای قالب شهید خرازی در ۱۴ استان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج، صادق ستاریورد در مراسم کلنگ زنی فضاهای ورزشی جهان زیلایی عشایری تصدیق شد: سال تحصیلی بلند مدت در اختیار داده ها آموزان قرار خواهد گرفت.

وی ذکر شد: در اجرای دستور سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهم قوانین اساسی کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر تربیت جسمی رایگان برای تمامی مقاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ها است، قالب آزادسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیم مجموعه های ورزشی همراه خود عنوان قالب شهید خرازی در ۱۴ استانداری ملت تحریک کردن شده است.

ستاریورد خاطرنشان کرد: {در این} قالب ۱۰۰۰ فضای ورزشی در روز پنجشنبه به خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز جمعه به پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدران آنها به صورت ۱۰۰ نسبت رایگان حاضر تبدیل می شود.

معاون تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ذکر شد: این قالب همراه خود هدف تعمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیم بازی در سطوح مختلف، مشارکت خانوار ها در ورزش های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم بنیان خانوار اجتناب کرده اند طریق اطراف ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش انجام تبدیل می شود. اماکن ورزشی اجتناب کرده اند سوی ملت بالا سال تحصیلی در تمامی استانداری های ملت اجرا تبدیل می شود.

{در این} مراسم سرپرست کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ناحیه کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: در قالب شهید سلیمانی ۵۳ محل قرارگیری ورزشی برای مدارس کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد پیش سوراخ بینی شده بود.

حسنعلی عزت خواه ذکر شد: همراه خود امتحان شده ویژه معاونت تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، این انواع فضای فکر شده برای استانداری اجتناب کرده اند تذکر انواع داده ها آموز رتبه اول را در مرحله ملت دارد.

وی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به صفر بودن سهم سرانه اماکن ورزشی مدارس عشایری جهان زیلایی، خوب سالن ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه باغ مصنوعی به مساحت ۲۴۳۲ متر مربع برای این جهان پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت شده است. همراه خود همکاری استانداری اهدا کننده به همان اندازه شهریور بلند مدت در اختیار داده ها آموزان قرار خواهد گرفت.

رئیس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بادیه نشین استان ذکر شد: از سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۰ داده ها آموز بادیه نشین استان، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ داده ها آموز در ۵۷ دانشگاه جهان زیلایی تحصیل می کنند.

مختار اندراخور ذکر شد: بسیار قدرتمند اشکال مدارس بادیه نشین این اداره، نبود آموزشگاه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر، نبود از کیت آموزشی در مدارس، ناکافی بودن سرویس بهداشتی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ دانشگاه است کدام ممکن است خواستن به تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن دارند. .

انتهای پیام/ ۸۲۰۲۴
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید