اولین مبتلا این قرن در دریای خزربه گزارش تابناک مازندران، احمد امیری دبیر شورای نجات، غواصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غواصی سپاه بابلسر در ذکر شد وگویی به تشریح این حادثه صنوبر:

عالی قایق موتوری با ۴ سرنشین عصر در حال حاضر در آبهای ساحلی پایین پارک شورای شهر بابلسر واژگون شد کدام ممکن است {در این} حادثه سه نفر نجات یافتند با این حال عالی نفر. ارایه شده احتمالاً انجام دادی زیر قایق گیر کرده بود.

غرق شدن زن جوان مشهدی در دریای بابلسر/ واژگونی قایق دلیل برای از دست دادن زندگی شد.

ایده رئیس شورای نجات غریق بابلسر:

حوالی ساعت ۱۸ روز جمعه بر تأثیر واژگونی عالی قایق موتوری در دریای بابلسر، زن ۲۰ ساله ای در صحنه جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد.

پس اجتناب کرده اند واژگونی قایق با ۴ عضو خانوار، سه قایق به کمک آنها آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مسافر را نجات دادند، با این حال نفر چهارم کدام ممکن است ۴۰ دقیقه زیر قایق بود، جان باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد.

این حادثه در پایین مجتمع موسسه مالی کشاورزی رخ داد.

۴ مسافر خاندان مقدس نجات به تن داشتند.

اجتناب کرده اند مردمان، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردان تقاضا داریم {به دلیل} شرایط نامساعد جوی تحت هیچ شرایطی وارد اقیانوس نشوند.