انجمن مالت: مصرف نوشابه از شیر افزایش یافته است/ نوشیدنی ها از سبد مصرف خانوار حذف شده است
بازار نشان می دهد که مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه بیش از مصرف شیر افزایش یافته است. از آنجایی که قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است، در حالی که قیمت بطری شیر لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین این قیمت بر تعداد خرید تأثیر می گذارد.