انتقام یمنی ها اجتناب کرده اند سعودی ها در عکسانتقام یمنی ها اجتناب کرده اند سعودی ها در عکس