انتقاد حاجی منصور ارضی اجتناب کرده اند برخی سفرهای کربلا / به سختی به اقامت مردمان در نظر گرفته شده کنیددیشب آموزش داده شده است شد:

حاج منصور ارضی ساعت شب قبلی در گذشته اجتناب کرده اند آغاز نماز درست اجتناب کرده اند سفرهای زیادی کدام ممکن است عده ای به عتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا داشتند انتقاد کرد.

عقیق: ساعت شب قبلی پیش اجتناب کرده اند آغاز دعای کمیل، حاج منصور ارضی در سخنانی با ردیابی به سفرهای فراوان برخی به عتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا ذکر شد: اجتناب کرده اند افرادی که به کربلا مشرف می شوند خوب پنجم قیمت بازدید را بخواهیم. لقب صدقه دادن یا اطعام فقرا برای تعمیر ضرر گرفتاران.

مداحی اهل بیت با انتقاد اجتناب کرده اند افرادی که گاهی تا هفده میلیون تومان برای بازدید شخصی می پردازند، با این حال اجتناب کرده اند خوب تا ۲ میلیون تومان به فقرا کمک نمی کنند، داستان خصوصی را دقیق کرد کدام ممکن است در حج متوجه همسایه شخصی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرج کرد. قیمت سفرش را به در کنار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلش را رفع کرده بود. پس اجتناب کرده اند بازگشت حجاج اجتناب کرده اند حج، همه او را در لباس احرام دیدند.

حاجی منصور ارضی با ردیابی به اینکه تعدادی از سالی است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب به مشهد بازدید نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها تاکید کرده اند کدام ممکن است دغدغه معیشت مردمان را دارند، ذکر شد:

ممکن است هم درگیر معیشت مردمان هستید. تعدادی از بار در سال عده ای به کربلا می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما آنها را برد؟ پرس و جو اینجا است کدام ممکن است با چه مجوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با چه دستوری اجتناب کرده اند مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با چه مالی این کار را انجام می دهند؟ حالا ممکن است سالی خوب بار بروید، به احاطه به نظر می رسید کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص شوید کدام ممکن است خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایه ممکن است در ضرر هستند!

ویدئوی این نظر ها را در زیر تفسیر کنید:

بازدید: ۲۸