امروز با حسین پناه: تعطیل است


میدونی
گاهی اوقات مجبوری
روی کاغذ بنویسید
بسته شد
و آن را پشت شیشه افکارت بگذار
باید به خودت استراحت بدی
دروغ
دست هایتان را زیر سرتان بگذارید
به آسمان نگاه کن
و بدون نگرانی سوت زدن
به تمام این افکار در دل خود بخندید
پشت شیشه ذهنت صف کشیده اند
سپس با خود بگویید:
بگذار صبر کنند