امتحان شده می کنیم همراه خود کمک استاندار ایلام مرزهای دیالی همراه خود استانداری ایلام باز شود.


بر ایده مطالعات پذیرش درد; مثنی علی مهدی ذکر شد: روابط ۲ استان در یک واحد جهت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها بحث خرید و فروش، اما علاوه بر این پس اجتناب کرده اند توسعه خرید و فروش در سایر زمینه ها همکاری خواهیم کرد.

او ذکر شد: مرز مندیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومر در بازتاب بنا به توضیحات امنیتی بسته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداران سابق بازگشایی مرز را نپذیرفتند، با این حال همراه خود ارتباطاتی کدام ممکن است انجام دادیم توانستیم مرز را باز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مرزنشینان افزایش کشف شد. از نسبت به در گذشته.

علی مهدی یکپارچه داد: به تبادل تجاری ما ضرر محدودی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آنچه در خدمت جمهوری اسلامی است تاکید می کنیم.

وی ذکر شد: آمادگی داریم در هر زمینه ای کدام ممکن است خواستن داشته باشید ارائه می دهیم کمک کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در بازدید زیارتی ساکنان ایرانی همکاری کنیم.

فرماندار دیالی افزود: توانستیم ارتباطات فشرده ای همراه خود ایران برقرار کنیم. زیارت دیالی در مرز برای بازگشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تردد صدها زائر، این امر را منصفانه تعهد می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کنار هم قرار دادن سوئیچ برخی اجتناب کرده اند زائران اربعین اجتناب کرده اند مرز مندیلی هستیم.