امام جمعه سنندج:مردم بری حافظ امنیت بایدار با هم به آمدند میدان.ایسنا/ کردستان تحفه امام جمعه سنندج: مردم بری حافظ تمت آردی و آمنیت بایدار در کنار میدان آمدند و زپاترین جلوها را با عکس کاشیدان که بسیار قدردانی می شود.

ماموستا فایق رستمی امروز (جمعه ۲۲ بهمن) خطبه نماز جمعه با حضور حماسی مردم آستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدرانی کرد و گیف:

وی با بیان انکه دانشگاه نبوی دانشگاه وحدت، خداترس و ایثار اصطخا حق مردم ایران استکه دیرین دانشگاه خوب ترپات شوند، اوزود: با میدان اماند.

در مقابل اعلامیه کردی جمعه سنندج: مردام بری حافظ تمت آردی و آمنیت بایدار یکپرچا از میدان آمدند و زپاترین جلوه ها را به تصویر کشیند که می توان قدردانی کرد.

راه آدم داد: حضور حماس، میلت ایران، دار راهپیمایی امروز، نشان داد، که با، حضور کودتای گوش چهار ده از پیروزی، کوچترین گسختگی، اراده کودتا، مردم، رخ نداح و خون پاک شهیدان.

امام جمعه سنندج با بیان انکه کجا حضور مخالفان نشان داد کا مقدمه این نظامی و اقتصادی و نهی بالا پی در پی دشمنان بر او کجا رفتی. ؟ حضور پرشور اوست و دشمنان ملت آزاده ایران با دینبال آرمانها و آرمان های خود بود.

نظر خود را چگونه حفظ می کنید مهم این است که مسائل اسلام و قرآن کریم، پرچمورد و افزود را ببینید: خداوند در قرآن، نصیحت را در کنار نماز، تصمیم دادا و پیامبر را. دیدگاه دین مبارک اسلام ق.

ماموستا رستمی قدوت صحیح و قدوت راز دیگر تشریعات اسلام دُنست و تحفه: عدالت فی دیوان، مساوات و مساوات بسم اعلی، پیامبر گرمی اسلام باهترین الگو دیرین زمین آست.
بیان روشن دین اسلام چیست؟

PIAM END

لینک منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر