افغانستان به ارتفاع صعود می تنبل. با این حال بالا سفره غم
گزارش رضایت جهانی ۲۰۲۱ می گوید کدام ممکن است کابل یکی اجتناب کرده اند شادترین شهرهای جهان {در میان} ۱۸۶ شهر جهان است.