افزایش ۶۵ درصدی کمیت تردد در مبادی درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی استان اصفهان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، محمدرضا محمدی فرمانده پلیس راهفر استان اصفهان {در این} باره اظهار داشت: انواع زیادی اجتناب کرده اند مسافران به شهرهای اصفهان به طور قابل توجهی شهر اصفهان رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز به این شهر بازدید کرده ایم. در برخی مناطق با مشکلات ترافیکی برخورد با هستند.”

وی افزود: اجتناب کرده اند مسافران نوروزی درخواست شده است شد تا حد امکان در اولین پارکینگی کدام ممکن است دیدند توقف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار نداشته باشند با خودرو خصوصی به محل قرارگیری گردشگری بروند.

محمدی خاطرنشان کرد: هسته مرکزی اصفهان با بازدید کنندگان قابل توجهی مواجه شد. لذا اجتناب کرده اند مردمان تقاضا تبدیل می شود خودروهای شخصی را در کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه پارک نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ بار توقف نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پارک خودرو درگاه منازل ساکنان اصفهانی خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند ساکنان فهیم اصفهانی نیز تقاضا تبدیل می شود با مسافران نوروزی کار با هم داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تردد به روده ها شهر مشابه با جاده نشاط، سپه، راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خودداری کنند.

وی تاکید کرد: کمیت سفرهای درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی به شهرهای استان اصفهان بیش اجتناب کرده اند ۶۵ نسبت مرتفع است کدام ممکن است در نتیجه مشکلات ترافیکی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم رانندگان گران قیمت اعصاب شخصی را مدیریت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پلیس همکاری کنند.

انتهای پیام/۶۳۱۲۸/ح/
این را برای صفحه اول توصیه دهید