افزایش ۵۸ درصدی انواع مسافران پروازهای نوروزی امسال
هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخاست در فرودگاه های ملت به پایان رسید کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی انبساط ۹ درصدی را آرم می دهد.