افتتاح بهترین نیروگاه عکس ولتایی ملت در محلاتبه گزارش تابناک مرکزی، مشاور مردمان محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیلیجان در مجلس شورای اسلامی در تحریک کردن عملیات اجرایی این ساختار ذکر شد: در روزهای ابتدایی سال جدید کدام ممکن است مزین به ساخت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی شده است، سکسی کنید.
علیرضا سلیمی افزود: معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده این کار مورد حمایت بخش شخصی اینجا است کدام ممکن است امسال تغییر بزرگی در بخش ساخت خواهیم داشت.
وی شکسته نشده داد: تقریباً در مورد ضعیف انرژی الکتریکی در ملت، این ماموریت ممکن است بخشی اجتناب کرده اند خواستن ملت را تامین تدریجی.
مشاور مردمان محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیلیجان در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: خوردن انرژی الکتریکی شهرهای محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیلیجان {به دلیل} اقتصادی بودن حدود ۱۲۰ مگاوات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نیروگاه ممکن است گام بلندی در جهت تامین خواستن انرژی الکتریکی باشد. اجتناب کرده اند این ۲ شهر .
سلیمی افزود: این نیروگاه ممکن است بیش اجتناب کرده اند خواستن شهرستان ساخت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک زیادی به استانداری مرکزی خواهد کرد.
وی ذکر شد: در واحدهای غول پیکر استانداری اجتناب کرده اند جمله نمایندگی آلومینیوم حدود ۳۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی مصرفی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واحد ممکن است عالی سوم آلومینیوم می خواست را تامین تدریجی.
مشاور مردمان محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیجان در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: امیدواریم فاز اول این ماموریت با ساخت ۲۵ مگاوات در هفته در سال جاری توسط مقامات به استفاده برسد.
استاندار مرکزی علاوه بر این ذکر شد: عملیات اجرایی بهترین نیروگاه عکس ولتایی ملت با قابلیت ۱۰۰ مگاوات سالانه همزمان با ۱۱ فروردین {در این} استان تحریک کردن شد.
فرزاد مخلص الائمه افزود: نشاط های تجدیدپذیر اجتناب کرده اند منظر استراتژیک راه نجات میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت اقتصاد ملت در بلند مدت است.
وی شکسته نشده داد: قابلیت ۱۰۰ هزار مگاوات انرژی الکتریکی عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ هزار مگاوات نشاط بادی اجتناب کرده اند مهمترین سرمایه های مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات سیزدهم قابلیت ۱۰ هزار مگاوات نشاط های تجدیدپذیر را تا بالا مقامات تمرکز بر کرده است.
استاندار مرکزی ذکر شد: امیدواریم با اجرای این ساختار کدام ممکن است توسط بخش شخصی اجرا تبدیل می شود، اقتصاد ملت {به دلیل} خوردن بی رویه تجهیزات دولتی در سر خوردن انرژی الکتریکی گیر نکند.
مخلص الائمه ذکر شد: استفاده اجتناب کرده اند این ماموریت ها جدا از کاهش آلودگی هوا، موقعیت مهمی در تسریع الگو ساخت دارد.