اطلاعات سفرهای دریایی در ایام نوروز
مدیرکل امور دریایی گروه بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی اجتناب کرده اند دور شدن رکورد سفرهای دریایی در ایام نوروز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود به همان اندازه نوک نوروز انواع سفرهای دریایی به ۴ میلیون بازدید برسد.

حسین عباس نژاد در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، ذکر شد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی به همان اندازه ۴ فروردین ماه سال قبلی ۲ میلیون مسافر دریایی داشتیم کدام ممکن است رکورد جالبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۰۰ نسبت این رقم در مقابل همراه خود ایران نوروز سال قبلی ۱۵ نسبت نسبت به نوروز ۹۸. “». یعنی در گذشته اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا مرتفع است.

وی همراه خود دقیق اینکه ۹۰ نسبت این مسافران سفرهای دریایی شخصی را اجتناب کرده اند بنادر استان هرمزگان تحریک کردن کردند، افزود: نوک نوروز {در این} اقیانوس به ۴ میلیون نفر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این {اتفاق بیفتد} همچنان در نوروز امسال به پرونده سفرهای دریایی شکسته نشده می دهیم. .

مدیرکل دریانوردی گروه بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی در شکسته نشده همراه خود ردیابی به اینکه تردد کشتی های مسافری نیز {در این} ایام به ۶۰ نسبت مرتفع است، شکسته نشده داد: شناورهای حمل خودرو رانندگی نیز نسبت به سال قبلی ۳۰۰ نسبت افزایش داشته است. سال نسبت به بیست نسبت.» به همان اندازه نوروز سال ۱۳۸۸ همراه خود این واقعیت مواجه شد کدام ممکن است بیشترین تردد خودرو بین بندر چارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیش صورت می گرفت.

عباس نژاد ذکر شد: امسال {به دلیل} شرایط جوی بندر را برای تعدادی از روز بدون کار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای دریایی تقریبا تعطیل بود.

وی همراه خود تاکید بر استقبال فوق العاده بیش از حد اجتناب کرده اند سفرهای دریایی در نوروز امسال، ذکر شد: شناخته شده به عنوان مثال جزیره هرمز به قدری پرطرفدار بود کدام ممکن است ارائه دهندگان روزانه سفرهای دریایی به هرمز را همراه خود کشتی های عظیم به ۱۲ سرویس افزایش دادیم. در واقع ما تمامی پروتکل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطی ستاد کشتی همراه خود مفاسد مالی را رعایت می کنیم.

مدیرکل دریانوردی گروه بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی ادعا کرد: بیشترین سفرهای دریایی بین بندرعباس، قشم، کرک، بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنافه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین جابجایی به مکان تعطیلات قشم، هرمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس کیش {بوده است}. در حالی کدام ممکن است قیمت مسافر در ایام نوروز افزایش نداشت، قیمت خودرو در سال جاری یک زمان کوتاه افزایش کشف شد.

انتهای پیام

لینک تأمین

محتوای پیشنهادی


ایسنا/ رئیس اداره کل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان …