استقبال ۱۸ اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ مسافرخانه در ایلام اجتناب کرده اند مسافران نوروزی در ایلام/ انبساط بودجه ایلام در سال جدید ۹.۶ نسبت است.


بر مقدمه مطالعات پذیرش درد; حسن بهرامنه ذکر شد: ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال مانترا سالی است کدام ممکن است مدیریت سازماندهی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده این مانترا برای سال ۱۴۰۱ بیانگر افزایش {بهره وری} است کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند ساخت با استفاده اجتناب کرده اند علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را همراهی خواهد کرد.

وی دقیق کرد: ۱۲ شهرستان اطمینان حاصل شود که حاضر شرکت ها صحیح در شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت میهمانان نوروزی بخش بزرگی اجتناب کرده اند قابلیت مدارس را برای اسکان این خانوار ها اختصاص داده اند.

بهرامانیا افزود: ۱۸ اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانپذیر، ۶۰ خانه مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵ وسط بوم گردی در ب۶۰۰۰ نفر مورد استفاده قرار گیرد مهمانان نوروزی تجهیز شدند.

او بلند شد: هلال احمر جهان ای به صورت سیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه هایی را برای شرکت ها رسانی به مردمان تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس با این ایستگاه ها، بخش تزریق واکسن را سرزنده کرد تا هرکسی خواست واکسن کرونا را تزریق تدریجی.

ولی ایلام یکپارچه داد: منابعی کدام ممکن است به اعتبارات بازدید رئیس جمهور اضافه شد بخشی به بزرگراه مهران – ایلام – همل تخصیص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان قول خواهیم داد کدام ممکن است این محور در ۴ مسیر در اختیار مردمان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند های بار کدام ممکن است درخواست شده است همه مردمان است، {در این} زمینه تعهد های تقریبا پایان دادن شده اجتناب کرده اند جمله آنهاست. تونل کبیرکوه موضوع تامین آب (پمپاژ) پایین های کشاورزی فراگیر رودخانه سمارا نیز در اصل کار قرار دارد.

بهرامانیا افزود: ویژه به ویژه پس اجتناب کرده اند سازماندهی بازار کلت شده برای حضور در {این مهم} اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

لوگوی سال را بالا ببرید ساخت آرم اجتناب کرده اند اهتمام مدیریت به شرایط مردمان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال مزین به تماس گرفتن سال ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال است کدام ممکن است امیدواریم کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان {در این} راستا گام بردارند.