استفاده اجتناب کرده اند چالش آبرسانی اجتناب کرده اند سد تلفر به همان اندازه بالا خرداد ماه سال جاری


مدیرعامل نمایندگی مهندسی آبفای ملت در بازدید اجتناب کرده اند توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده سوئیچ آب شرب به سد تلفر اجتناب کرده اند اتمام چالش سوئیچ آب اجتناب کرده اند سد تلفر به شهر همدان به همان اندازه بالا خبر داد. این سال اجتناب کرده اند خرداد امسال

بر مقدمه بررسی ها تابناک همدان به گزارش روابط نهایی استانداری همدان، اتابک جعفری کدام ممکن است به در کنار معاون اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر عملیات نمایندگی مهندسی آبفای ملت به شهرستان همدان بازدید کرده بود، ذکر شد: این بازدید اطمینان حاصل شود که تجزیه و تحلیل چالش های مختلف آبفای شهر همدان به پایان رسید. استان. در جاری حاضر ضعیف بارندگی یکی اجتناب کرده اند معضلات شدید ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان شهر همدان یکی اجتناب کرده اند شهرهایی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ضعیف بارندگی مبارزه کردن می برد.

وی همراه خود دقیق اینکه همکاران ما اجتناب کرده اند چالش های اضطراری برای تامین آب شرب مختصر مدت شهر همدان اجتناب کرده اند جمله حفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره چاه های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مخازن شهر استفاده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب شهر همدان اجتناب کرده اند سد تلفر در اصل کار قرار گرفت.

وی افزود: این قالب اجتناب کرده اند سال ۸۵ در اصل کار قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام در سال ۸۸ قرارگاه خاتم برای اجرای قالب تحمیل شد.

الجعفری بازگشت به شد: علیرغم نیاز اجرای این چالش برای شهر همدان، متاسفانه پیشرفت آن نزدیک به ۱۰ سال به تعویق افتاد با این حال در بازدید فعلی وزیر انرژی به استان دستورالعمل ها اکیدی برای افزایش صادر شد. این چالش مثمر ثمر است.”

وی همراه خود دقیق اینکه در پی بازدید مذکور؛ وی همراه خود دقیق اینکه اعتبارات خوبی برای اجرای این چالش تخصیص داده شده است ذکر شد: در فاز اول ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی در نظر گرفتن آب جهان ای استان واریز شد به همان اندازه این چالش پیش برود.

جعفری ذکر شد: بر مقدمه مذاکرات {انجام شده} مقرر شد به همان اندازه بالا خردادماه اطمینان حاصل شود که جلوگیری اجتناب کرده اند بروز ضرر در تامین آب همدان، چالش سوئیچ آب اجتناب کرده اند سد تلفر در یک واحد این سیستم زمان‌بندی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عالی این سیستم زمان‌بندی منسجم به اتمام برسد. مدیریت جهادی.»

وی ذکر شد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود همراه خود {به روز} رسانی قالب چالش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مدیران استانداری به همان اندازه بالا خرداد ماه سال جاری به اتمام برسد.

استاندار همدان در محیط این بازدید همراه خود ردیابی به اینکه بازدید مدیرعامل نمایندگی مهندسی آبفای ملت پیام خوبی برای افراد استان بود، ذکر شد: {در این} راستا عالی میلیارد تومان شهرت تخصیص کشف شد. . ملاحظه.

قاسمی فرزاد همراه خود دقیق اینکه به مشاوره مسئولان کشوری در بحث تامین پولی جاده سوئیچ آب تالوار مشکلی {وجود ندارد}، ذکر شد: اعتبارات بعدی سریع پمپاژ احتمالاً خواهد بود به همان اندازه این چالش پیش برود.

وی تصریح کرد: وزیر ذیصلاح دستورالعمل ها اجباری را برای تسریع در اجرای این چالش صادر کرد.

مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان همدان علاوه بر این همراه خود ردیابی به اینکه نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب اطمینان حاصل شود که تامین آب شرب شهر همدان اجرای متنوع قالب ضربتی را در اصل کار شخصی قرار داده است، ذکر شد: چالش های مذکور تامین کننده {خواهد بود}. بخشی اجتناب کرده اند آب شرب می خواست همدان

فرهاد بختیاری فر افزود: چالش حفر ۶ حلقه چاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ۱۲ کیلومتر جاده سوئیچ در جهان آک هیسار اجتناب کرده اند جمله قالب های تامین آب شرب اضطراری همدان است کدام ممکن است تاکنون ۴ حلقه آن حفاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه پنجم نیز توسط دست اقدام است. پیاده سازی. فاز نگاهی به پمپاژ

وی ذکر شد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود اجتناب کرده اند مجموع ۶ حلقه چاه حفر شده حدود ۱۵۰ به همان اندازه ۲۰۰ لیتر در ثانیه کسری آب شرب شهرستان همدان جبران شود.

وی همراه خود ردیابی به یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند چالش های مختصر مدت تامین آب شرب شهر همدان، ذکر شد: اجتناب کرده اند چاه های اجاره ای کشاورزان بهره برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۰ لیتر در ثانیه آب این چالش ها را به این محل قرارگیری تامین کنید.

مدیرعامل آبفای استانداری علاوه بر این همراه خود ردیابی به اینکه استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان استانداری در بحث تامین آب شرب همدان حساسیت ویژه ای دارند، ذکر شد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود چالش آبرسانی سد تلفر در ساعت ۲۴ به استفاده برسد. زمان صحیح