استراتژی ملی ورزش جوانان | health.gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) منبع مهمی برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلیدی در ورزش جوانان است. هدف این است که فرهنگ ورزش جوانان ایالات متحده را بر اساس یک دیدگاه مشترک متحد کند: روزی که همه جوانان فرصت ، الهام و دسترسی به ورزش را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید