استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مشاور مجلس اجتناب کرده اند سد کوثر بازدید کردند


به گزارش تابناک کوگیلوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، سید علی احمدزاد در بازدید اجتناب کرده اند سد مخزنی کوثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری این سد بر اهمیت مدیریت جریان آب در استان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: عملکرد سدها در بالای همه چیز سیلاب، زیست محیطی. بهبود، تامین آب آشامیدنی، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی کارآمد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی دارد.

ولیه کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد با احترام اجتناب کرده اند مجموعه کوثر، بر پایان دادن تعهد های سوئیچ آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی سد کوثر به دشت ها، شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای استان تاکید کرد.

گفتنی است سد کوثر آب آشامیدنی بیش از دو.۵ میلیون نفر در ۵ استان جنوبی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آب شرب جاچساران، آب شرب حومه شرقی دهدشت، بخشی اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی لچتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز تامین می تدریجی. آب آشامیدنی. صنایع نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. انجام می دهند.

علاوه بر این این سد در سال های بلند مدت آب شرب دریاچه، دهدشت، سوق، شرام، لیندا، ۳۰۰ روستای مسیر، پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیمر گشساران، نیروگاه سیکل مختلط دهدشت، اراضی مر، ابرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگانگشترک خیرآباد را تامین می تدریجی.

{در این} بازدید سید محمد موحد مشاور مردمان کهگیلویه، بهامی، شرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید نصیر حسینی مشاور مردمان جاچساران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشت در مجلس شورای اسلامی استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد را همراهی می کردند. شورای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون استاندار.

سد کوثر کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند ۵ سد مهم ملت است، ۵۸۰ میلیون متر تاس کمیت دارد.