از چه زمانی «سازمان سینمایی» جایگزین «قوه قضاییه» شده است؟!
وقتی یک سازمان سینمایی می گوید ما می خواهیم هنرمندان خاصی را از فعالیت در حرفه شان منع کنیم، به این معناست که این سازمان خودش را در جایگاه قوه قضائیه، هنرمندان را در جایگاه مجرم (و نه متهم) و سلیقه آنها قرار می دهد. بیایید قانون را فرض کنیم! در غیر این صورت هیچ قانونی به این سازمان اجازه نمی دهد افراد را از کار در حرفه خود منع کند.