ارتباط بین سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر اصولاً ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات خلقی اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بهزیستی تحقیقات زودتر آرم می دهد کدام ممکن است ناامیدی پس اجتناب کرده اند سکته شایع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً خوب سوم اجتناب کرده اند بازماندگان را تحمل تأثیر مکان ها.

این بررسی بر روی ۸۶۱۱۱ نفر در بیمارستان‌های دانمارک اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ هدفمند شد کدام ممکن است هیچ سابقه مشکلات روانی در {افرادی که} سکته کرده بودند نداشتند.

نتایج آرم داد کدام ممکن است بازماندگان سکته مغزی ۱۵ سهم اصولاً احتمالاً می رود کدام ممکن است در سال اول دچار اختلال خلقی، به طور قابل توجهی ناامیدی شوند. این خطر در باند کلی دانمارک حدود ۲.۳ برابر اصولاً بود. بازماندگان سکته مغزی علاوه بر این در معرض خطر ابتلا به سایر مشکلات سلامت روانی اجتناب کرده اند جمله مشکلات خوردن چرخ دنده، مشکلات استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشکلات مغزی قابل مقایسه با تخریب ذهن بودند. با این حال این مشکلات کمتر رایج بود.

«نیلز اسکاتلند» سرپرست کارکنان تحقیقاتی اجتناب کرده اند دانشکده آرهوس او در دانمارک اظهار داشت: «پیشگیری اجتناب کرده اند این مشکلات فوق العاده ضروری است.» اگرچه خطرات پس اجتناب کرده اند سکته مغزی از حداکثر افزایش می‌یابد، با این حال خطرات در مبتلایان تحت تأثیر سکته مغزی خفیف همچنان افزایش می‌یابد، کدام ممکن است بر خواستن به تعیین مقدار سلامت روان، حتی در بیمارانی کدام ممکن است آنها را تحمل فشار قرار می‌دهند، تأکید می‌تنبل. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است به طور مناسب افزایش یافته است.”

این بررسی علاوه بر این آرم داد کدام ممکن است بازماندگان سکته مغزی ۷۰ سهم اصولاً اجتناب کرده اند افرادی که اجتناب کرده اند حمله قلبی جان مفید به در برده بودند، کشف نشده ابتلا به ناامیدی بودند.

به آموزش داده شده است محققان، ناامیدی پس اجتناب کرده اند سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات سلامت روان، بیماری های قابل معامله با هستند. اگر قابل توجه گرفته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه علل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان های درمانی فکر شوند، نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد مسکن بازماندگان سکته مغزی {در سراسر} جهان افزایش خواهد کشف شد.