ادعا فیلمسازان زن در اعتراض به خشونت علیه دختران در میدان
ما به گروه سینمای ایران دانستن درباره عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستردگی این تخلفات علیه دختران هشدار می دهیم کدام ممکن است اکنون برای اولین بار به ۱ فریاد جمعی تغییر شده است. ناراحتی هایی کدام ممکن است اگرچه بدیهی است با این حال در تمام این سال ها از دست رفته است.