اختتامیه اردوی دانشجویان غیرایرانیرئیس دانشکده کاشان {در این} مراسم اظهار داشت: دیپلماسی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دیپلماسی اجتناب کرده اند نیازها جمهوری اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم با ورود این ملت ها شاهد انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط آموزشی بین کشورهای دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایه باشیم. اطلاعات آموزان.”

عباس کوتبی با ردیابی به کسب رتبه اول دانشکده کاشان در نظام بین الملل یانگ تایمز اظهار داشت: ورزش ۱۲ پژوهشکده در زمینه های مختلف فرش، قدرت، اسانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … جایگزین مناسبی برای رشد آموزشی دانشکده کاشان است. با سایر دانشکده های دوست