اجرای ۱۷۶۲ ماموریت در قالب پزشکی نوروزی در خراسان شمالیایسنا/ خراسان شمالی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست بخش حوادث دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی اجتناب کرده اند انجام منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۲ کار در قالب سلامت نوروزی استان خبر داد.

تقی مقامات آبادی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، با ردیابی به اینکه قالب سلامت نوروزی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی تا ۱۳ فروردین ماه سال جاری شکسته نشده داشت، اظهار کرد: {در این} قالب منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۲ ماموریت انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۰ فرد مبتلا بستری شدند.

با ردیابی به اینکه ۱۴۳۲ وظیفه غیرتصادفی وجود داشت: ۸۷۰ فرد مبتلا غیرتصادفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ مورد از دست دادن زندگی غیرتصادفی در بیمارستان بستری شدند.

مقامات آبادی با ردیابی به انجام ۳۳۰ ماموریت تصادفی توسط اورژانس ذکر شد: سوئیچ ۴۴۰ فرد مبتلا تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ مصدوم به بیمارستان.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص ماموریت های اورژانس اثیری {در این} قالب ذکر شد: ۴ فرد مبتلا نیز توسط کاهش اورژانس اثیری به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست گروه حوادث دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی شکسته نشده داد: پس اجتناب کرده اند تصادفات، بیشترین فراوانی ماموریت های اورژانس درمورد به نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حالی بوده کدام ممکن است ۲۹۳ مورد نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۴ مورد {بوده است}. اسبابک ها بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفسی». با ۱۰۸ مورد

وی در خصوص انواع مراجعه کنندگان به اورژانس های نوروزی ذکر شد: ۴۸۵ نفر به امکانات درمانی نوروزی مراجعه کردند.

مقامات آبادی مجموع مجروحان رانندگی در استان را ۸۷۴ نفر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: انواع کل مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان های استان به ۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۲ نفر رسید کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۹ نفر سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۷۳ نفر به بیمارستان ها منتقل شدند.

وی با خاص اینکه ۴۳۵ فرد مبتلا در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند، اضافه کرد: ۴۷۰ حرکت اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۰ حرکت جراحی غیر اورژانسی {انجام شده} است.

مقامات آبادی در طولانی مدت ذکر شد: مجموع مجروحان رانندگان استان به ۷۲۵ نفر رسیده است.

انتهای پیام/

برترین اطلاعات در امروز