اجتناب کرده اند ۴ آوریل ۱۹۵۸ به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم


به گزارش خبرگزاری فارس، محسن مهدیان در یادداشتی همراه خود عنوان «اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین ۸۷ به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم» نوشت: به یاد رای قاطع افراد به جمهوری اسلامی، جمله عظیم «جمهوری اسلامی حرم» را مرور کنیم. واقعا چرا؟این تعبیر سلیقه ای است؟احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی است؟

اول حرم. حرم کجاست؟ مسئولیت ارجاع به کل شخص، مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه واقعیت است. زائران در اطراف حرم مخلوط می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نمک سفره را انتخاب کنید و انتخاب کنید توشه بازدید ابدی شخصی به زیارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار می پردازند.

همراه خود این دلیل، جمهوری اسلامی چه مقدار همراه خود این همه خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقص در زاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله آن همراه خود حرم اهل بیت مطهر دارد؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه بعدی اجتناب کرده اند فرمود: به خدا سوگند به خدا سوگند این خیمه در بیت الله الحرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا ویران شد… را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن ویران شد.
چرا؟ نسبت ایندو چقدر است؟ کدام جمهوری اسلامی اینقدر مقدس است؟ خواه یا نه جمهوری اسلامی به فرماندهی اینجا است؟ سازه های؟ خواه یا نه قوانین اساسی است؟ خواه یا نه رانندگی است؟ چیست؟
جمهوری اسلامی که ممکن نیست. جمهوری اسلامی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی نیست. جمهوری اسلامی یعنی افراد.
منظورتان اجتناب کرده اند افراد چیست؟ اینها کدام ممکن است می شوند مجلس روضه کی هستند؟ جمهوری اسلامی حرم است چون مردمش مومن هستند. مؤمن یعنی چه؟ ساده قصد کردن استخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادر است. عدد. یعنی حرکت به سوی اتحاد. «حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت» این اشخاص حقیقی حرم است. مدیریت نیز ارگانی {در میان} افراد است کدام ممکن است عملکرد ارتباطات درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی را برای این اشخاص حقیقی ایفا می تدریجی.
جمهوری اسلامی بهشت ​​است از تمام فضایلی کدام ممکن است ما می شناسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرم های اهل بیت الحرام جستجو می کنیم در جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است. هدف تنظیم کنید متوجه نشدن گویی جمهوری اسلامی راه است. راه است. مقدمه تعالی مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی.
خروجی چنین مقبره ای شبیه به مردم هستند کدام ممکن است بنای آن جمهوری اسلامی اساس گذاری شد. آن یک است واحد تولیدی کف دست ساز است. اگر یکی اجتناب کرده اند خروجی های این حرم شهید بزرگوار بود، دانشکده ای به فرمان او.
بهای جمهوری اسلامی برای معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولش. افراد {به سمت} راست حرکت می کنند. همراه خود همه درد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث. همراه خود تمام کمبودهای درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی دشمنان. قرار تکل در این گرایش دارد مردم {به خودی خود} انسان سازی است. مثل حرم
مؤمنان به ورودی حرکت می کنند. قابل دستیابی است وقفه های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی در راه داشته باشند، با این حال حرکتشان رو به ورودی است. آن یک است عملکرد خطاناپذیر است. ضریح همراه خود شکوه آنها: «افراشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کن».
اینجاست کدام ممکن است قداست جمهوری اسلامی به تعبیر امام زمان (عج) اصولاً اجتناب کرده اند محافظت جان امام زمان است. چرا؟ از شخصی امام عمر شخصی را صرف نهضت ایمانی افراد می تدریجی. او شخصی را صرف قدرت بخشیدن به افراد می تدریجی.
۴۰ سال است کدام ممکن است این افراد بلند می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت می کنند. خواه یا نه این شورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت پناهگاه نیست؟ مگه حرم نیست؟ با بیرون قداست؟ او هست؛ چون در جاری حرکت است. مثل حرم
ولی؛
انتقاد، سهل انگاری، نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب چطور؟
آنچه ممکن است اجتناب کرده اند خطاها جمهوری اسلامی از قبل می دانید، خطاها مسئولان است. این را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خطاها حتی مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی خطا است. با این حال همین جا جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی هویت قابل اعتماد افراد است. این دلیل است است کدام ممکن است رهبرانقلاب می گویند افرادی که اجتناب کرده اند ممکن است انتقاد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نظام اسلامی حمایت می کنند. (۹۶.۱۱.۲۹)
وجود نقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث. ما ۹ قائل به عصمت مسئولان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ به عصمت احکام. جمهوری اسلامی همراه خود حکومت اسلامی فرق دارد. اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی به همان اندازه حکومت اسلامی راه درازی در پیش است.
عیب ها را بگوییم. موجود است فریاد بزنیم همراه خود محافظه کاری اجتناب کرده اند کنارش نگذریم. با این حال اینکه بدانیم دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرع چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چه چیزی خوشحال از می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چه چیزی ایراد می گیریم.
دشمن هدف عکس ندارد. این نسبت آسان را جابه جا کنید. او اجتناب کرده اند ما تمایل دارد کدام ممکن است خطاها مقامات ها (یعنی مسئولان، مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک) را به گردن جمهوری اسلامی بیاندازیم. دلش ۹ اجتناب کرده اند حجاب می سوزد، ۹ اجتناب کرده اند بازی، ۹ اجتناب کرده اند اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ عامل عکس. او هر شکافی در دیوار را سیگنال انصراف دیوار جمهوری اسلامی از آن آگاه است. همراه خود تحقق بخشیدن این برتری، قطعه حیاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدمت بر آب عملکرد دارند.
انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید